Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 7 sierpnia 2016 roku.

Magdalena Maślarz

Nauczyciel mianowany

Przedszkole Integracyjne Nr 89
im. Juliana Tuwima
ul. Oporowska 1
53-434 Wrocław

 

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2015r.
Wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu 31.05.2018r.

 

Wrocław 2015 r.
Pobierz cały materiał w formacie doc

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1 Poznanie procedury związanej

z własnym awansem zawodowym.

·         Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

·         Analiza dokumentacji przedszkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

·         Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

·         Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2015 r.
2 Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

·         Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami                    i potrzebami przedszkola.

·         Praca w zespole ds. ewaluacji.

·         Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii.

 

cały okres stażu
3 Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu powierzonych przez dyrektora

 

·         Koordynowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w placówce

·         Redagowanie gazetki przedszkolnej ”Wesołe przedszkole”

·         i innych funkcji przydzielonych przez dyrektora wedle bieżących potrzeb

 

 

cały okres stażu
4 Współpraca z rodzicami w celu ukierunkowania pracy terapeutycznej dziecka w domu:

 

·         Opracowanie Programów Terapii Domowej

·         indywidualne konsultacje z rodzicami

·         wywiady diagnostyczne,

·         omówienie wyników obserwacji, diagnoz, Ocen Funkcjonowania Dziecka

·         wspieranie opiekunów dzieci pełniących rolę rodziny zastępczej

·         organizowanie warsztatów dla rodziców

·         Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, akcjach i kiermaszach.

·         Udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

·          Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy.

 

cały okres stażu
5 Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci                           w konkursach i przeglądach. ·         Udział dzieci w konkursach i przeglądach: muzycznych, plastycznych, teatralnych, tematycznych. cały okres stażu
6 Wzbogacanie, rozwijanie oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy. ·         Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych  i wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych.

 

cały okres stażu

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. ·         Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:

·         tworzenia dokumentacji przedszkolnej,

·         narzędzi pracy – arkuszy obserwacji, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów,

·         Programów terapeutycznych, Ocen Funkcjonowania Dziecka,

·         Okresowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniająca ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         Prezentacji multimedialnych zarówno do rad szkoleniowych, jak stosownie do potrzeb placówki

·         obserwacja i diagnoza  dzieci przy za pomocą, kart obserwacji, testów diagnostycznych, np. profil Psychoedukacyjny  Schoplera wraz wykorzystaniem innych programów diagnostycznych

cały okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych. ·         Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii                        i programów multimedialnych.

·          Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.

·         Wymiana informacji z Dyrekcją P- 89 drogą mailową (skrzynka służbowa) dotyczącą organizacji pracy przedszkola.

cały okres stażu
Pobierz cały materiał w formacie doc
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz