Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 31 stycznia 2019 roku.

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej 

za I okres roku szkolnego 2018/2019

 1. Stopień realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych

Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują się na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (słabe widzenie i niepełnosprawność intelektualna lekkiego stopnia). Istotą kształcenia specjalnego, którym został objęty uczeń, jest stworzenie optymalnych warunków do realizowania obowiązku szkolnego w klasie pierwszej.

Chłopiec otrzymuje wsparcie nauczyciela wspomagającego w zakresie organizacji miejsca pracy oraz przemieszczania się po szkole i w trakcie wycieczek. Tok realizacji podstawy programowej jest dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka. Stopień trudności zadań zawartych w sprawdzianach również jest analizowany pod kątem możliwości intelektualnych ucznia. Podczas zajęć dydaktycznych uczeń otrzymuje pomoce dydaktyczne, których stosowanie ma na celu usprawnianie procesu kształcenia oraz rozbudzanie potencjału intelektualnego chłopca.

Wsparcie ze strony nauczyciela wspomagającego dodaje uczniowi pewności siebie oraz wzbudza w nim poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na efektywność działań dydaktycznych. Dużą uwagę zwraca się również na funkcjonowanie ucznia w klasie, jego integrację z grupą oraz trudności występujące w sferze emocjonalnej. Systematyczny kontakt z mamą chłopca, wyjaśnienie jej istoty niepełnosprawności intelektualnej oraz  zaburzeń zmysłu wzroku, a także czerpanie informacji o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych trudnościach przejawiających się w jego egzystowaniu poza szkołą, umożliwia podejmowanie scalonych działań ukierunkowanych na wszystkie obszary, w których obecne są deficyty rozwojowe.

2. Rodzaj udzielanego uczniom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na zajęciach edukacyjnych. Uzyskane efekty wsparcia
L.P. Przedmiot Rodzaj udzielonego wsparcia Uzyskane efekty
1. Edukacja polonistyczna
 • obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji
 • umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie
 • zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację odbieranych informacji
 • wydłużenie czasu na wykonanie określonych zadań
 • odczytywanie poleceń zawartych w sprawdzianach

Wymienione powyżej formy wsparcia dotyczą wszystkich edukacji

 • podręcznik i ćwiczenia przystosowane dla uczniów słabowidzących
 • karty pracy o powiększonym druku, zeszyt z powiększoną liniaturą, teksty w powiększonej czcionce, wyraźne kontury
 • zachowanie przejrzystego układu treści na stronie
 • pomoce dydaktyczne (powiększalnik, karty z literami sensorycznymi)
 • częste zadawanie pytań mających na celu rozbudowywanie słownictwa dziecka i motywowanie do budowania dłuższych wypowiedzi
 • stosowanie sylabowej metody nauki czytania
Uczeń podejmuje próby czytania prostych zdań metodą sylabową. Podejmuje również próby samodzielnego zapisu prostych wyrazów (jednosylabowych i dwusylabowych) w liniaturze. Dzieli proste wyrazy na sylaby. Przejawia pozytywne nastawienie do wykonywanych w czasie lekcji zadań oraz prac domowych.
2. Edukacja matematyczna
 • karty pracy w powiększonym druku, zeszyt z powiększoną kratką
 • pomoce dydaktyczne (powiększalnik, tabliczki z cyframi sensorycznymi, liczydła, liczmany)
 • stwarzanie sytuacji, w których uczeń podejmuje samodzielne próby przeliczania elementów, porównywania zbiorów
 • zwracanie uwagi ucznia na poprawność liczenia, dostarczanie mu odpowiednich bodźców podtrzymujących koncentrację na zadaniu
 • stosowanie zadań mających na celu usprawnianie współpracy obu półkul mózgowych
Chłopiec przelicza w zakresie 5. Rozpoznaje i zapisuje samodzielnie cyfry od 1 do 4. Poznane cyfry potrafi dopasować do odpowiedniego zbioru. W zapamiętywaniu monografii liczb bardzo pomocne dla dziecka są tabliczki sensoryczne (chłopiec wodzi palcem po cyfrze, w ten sposób ją rozpoznaje i zapamiętuje jej kształt). Posługuje się liczydłami. Wykazuje dużą chęć do wykonywania zadań.
4. Edukacja społeczna
 • zwracanie uwagi na zgodną i bezpieczną zabawę w grupie
 • podejmowanie działań mających na celu integrację ucznia z klasą
 • przeciwdziałanie emocjonalnym skutkom niepełnosprawności
 • angażowanie ucznia w życie klasy, stosowanie pochwał za jego aktywność i motywowanie do kolejnych działań
 • propagowanie wśród pozostałych uczniów świadomej postawy wobec niepełnosprawności
Funkcjonowanie chłopca w grupie kształtuje się na wysokim poziomie. Dziecko sygnalizuje trudności i potrzeby. Chętnie uczestniczy w zabawach grupowych. Bierze udział w klasowych i szkolnych uroczystościach, z pomocą nauczyciela deklamuje krótkie wierszyki.
5. Edukacja przyrodnicza
 • stwarzanie okazji edukacyjnych umożliwiających dziecku poznawanie świata wszystkimi zmysłami
 • wykorzystywanie powiększonych plansz o odpowiednim kontraście barwnym, modeli, tablic sensorycznych
 • rozbudzanie zainteresowania dziecka światem przyrody
Chłopiec żywo reaguje na dźwięki płynące z otoczenia naturalnego. Chętnie uczestniczy w spacerach i wycieczkach. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Stosuje podstawowe określenia dotyczące pogody.
6. Edukacja muzyczna
 • zwracanie uwagi dziecka na różne elementy muzyki
 • zachęcanie ucznia do podejmowania prób grania na instrumentach
 • stosowanie ćwiczeń rozwijających poczucie rytmu w muzyce
Chętnie podejmuje próby wspólnego śpiewania piosenek, wybiórczo zapamiętuje ich teksty. Lubi uczestnictwo w zabawach muzycznych.
7. Edukacja plastyczna
 • zapoznawanie dziecka z różnymi technikami plastycznymi
 • zwracanie uwagi na estetykę wykonania oraz porządek w miejscu pracy
 • wykorzystywanie różnorodnych faktur i materiałów
 • stosowanie ćwiczeń w rozróżnianiu i nazywaniu kolorów, łączeniu barw, malowaniu i kolorowaniu obrazków z wyraźnym konturem
Z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. Ze wsparciem nauczyciela podejmuje próby stosowania różnych technik plastycznych. Rozpoznaje i nazywa kolory. Coraz rzadziej wychodzi poza kontur podczas kolorowania.
8. Edukacja techniczna
 • udzielanie dziecku wsparcia w czynnościach precyzyjnych, z którymi samodzielnie sobie nie radzi
 • zwracanie uwagi na estetykę wykonania oraz porządek w miejscu pracy
 • czuwanie nad przestrzeganiem kolejności etapów wykonania zadania
Posługuje się nożyczkami i klejem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Chętnie wycina różne elementy. Wykonuje prace techniczną zgodnie z instrukcją nauczyciela.
9. Język angielski
 • podręcznik i ćwiczenia dostosowane do potrzeb uczniów słabowidzących
 • stosowanie instrukcji słownych w języku polskim
 • zapoznawanie ucznia z piosenkami w języku angielskim i zachęcanie do ich wspólnego śpiewania
Chętnie uczestniczy w zajęciach. Śpiewa wspólnie z pozostałymi dziećmi piosenki w języku angielskim.
Pobierz cały materiał

Opracowanie: Katarzyna Bojanowska-Gromak

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz