Międzynarodowy Dzień Kropki – konspekt zajęć świetlicowych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 kwietnia 2023 roku.

obraz Dot painting

Temat: Międzynarodowy Dzień Kropki

Data: 15.09.2022 r.

Grupa: uczestnicy zajęć świetlicowych (kl. I – III)

Nauczyciel: Aleksandra Sturmowska

Cel główny zajęć:

budowanie pozytywnej samooceny uczniów, wiary we własne możliwości, świadome rozwijanie talentów i twórczego myślenia

Cele szczegółowe zajęć:

Dziecko:

 • uważnie słucha opowiadania
 • buduje poczucie własnej wartości
 • potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące czytanego tekstu
 • próbuje formułować zdania adekwatne do zadanych pytań
 • swobodnie wyraża własne odczucia i emocje
 • uczy się zasad współpracy w grupie
 • współpracuje i integruje się z innymi uczniami
 • bierze aktywnie udział w zabawie ruchowej
 • potrafi łączyć ruch z muzyką
 • rozwija własne uzdolnienia plastyczne i techniczne
 • rozwija twórczą wyobraźnię
 • doskonali grafomotorykę
 • doskonali umiejętność twórczego i logicznego myślenia
 • rozwija umiejętność percepcji wzrokowej oraz analizy i syntezy literowej
 • rozwija umiejętności matematyczne

Metody pracy:

słowna, rozmowa kierowana, praca z książką, pogadanka, ekspresja plastyczna, gry i zabawy

Formy pracy:

grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne i pomoce:

książka P. Reynoldsa „Kropka”, tamburyno, kolorowe nakrętki, papier biały i kolorowy, krepa, plastelina, kredki, farby, szablon z zaszyfrowanymi kropkami, kolorowe kropki wycięte z papieru, litery, klej, nożyczki

Czas zajęć:

45 minut

Przebieg zajęć:

I. Rozpoczęcie zajęć

Powitanie uczestników zajęć świetlicowych, przedstawienie tematu dzisiejszych zajęć.

II. Realizacja określonych zadań

1. Znajdź kropkę

Praca w grupie. Zabawa ruchowa polegająca na wyszukaniu ukrytej nakrętki. Dzieci poruszają się w rytm dźwięków tamburyna, na znak pauzy każdy szuka jak najszybciej jednej nakrętki; osoba, która nie znalazła szukanego elementu, przejmuje od nauczyciela instrument. W każdej rundzie zabierana jest jedna nakrętka i odpada jedna osoba z zabawy. Spośród dwóch osób wygrywa ta, która znajdzie nakrętkę, gdy ucichnie muzyka.

2. Uważne słuchanie opowiadania P. Reynoldsa „Kropka”

Praca w grupie. Uczniowie siedzą w kręgu na dywanie, wysłuchują tekstu opowiadania „Kropka”. Na podstawie usłyszanej historii Kropki wspólnie próbują odpowiedzieć na pytania: Dlaczego główna bohaterka była smutna? Co oznacza, że w siebie wierzymy? Jak możemy to osiągnąć? Co to jest talent? Nasze talenty – pogadanka na temat talentów uczniów, w czym jesteśmy dobrzy, co potrafimy?

3. Moja kropka wygląda jak …

Praca indywidualna. Każdy z uczniów losuje kropkę w jednym kolorze. Po chwili zastanowienia, prezentując kropkę pozostałym osobom, mówi o swoim skojarzeniu, np. mając czarną kropkę „Moja czarna kropka wygląda jak koło samochodu”.

4. Kropkowy łańcuch

Praca w grupie. Z kolorowych kół, otrzymanych w poprzednim zadaniu, uczniowie układają sekwencje – ciąg kółek, utworzony poprzez dokładanie kolejnych elementów według wzoru widocznego na stole.

5. Zaszyfrowane wyrazy

Praca w grupie. Uczniowie mają do dyspozycji wielką planszę, na której każdej literze odpowiada kropka w innym kolorze. Zadanie polega na odczytaniu słowa ukrytego pod szyfrem.

W kolejnej rundzie uczniowie pracują w parach: jedna osoba wymyśla z liter podanych na planszy słowo, rysuje na kartce ciąg kolorowych kółek odpowiadających tym literom, następnie druga osoba odgaduje jakie to słowo.

6. Kropkowe obrazy

Praca indywidualna. Każdy z uczniów losuje jedną kolorową kropkę, która stanowi element pewnego przedmiotu. Uczeń pobudzając wyobraźnię, samodzielnie decyduje o tym, jaki to przedmiot. Zadanie polega na doklejeniu/dorysowaniu pozostałych elementów na papierze, tak by utworzyć całość. Technika wykonania pracy dowolna (papier, kredki, plastelina, krepa).

7. Matematyczna kropka

Praca indywidualna. Karta pracy realizowana w parach: łączenie poszczególnych kropek przyporządkowanych poszczególnym liczbom od najmniejszej do największej; narysowana linia stanowi kontur znanego zwierzaka.

III. Zakończenie zajęć

Podsumowanie zajęć przez nauczyciela. Dokonanie oceny przez uczniów – narysowanie na planszy odpowiedniej buźki – zgodnie z tym, jak podobały się uczniom zajęcia. Pochwała za aktywny udział podczas zajęć.

Autor: Aleksandra Sturmowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz