Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 2 stycznia 2016 roku.

Dodatkowe wsparcie dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi

1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego zatrudnienia pedagoga specjalnego, asystenta lub pomocy nauczyciela dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Dodatkowe osoby będą zatrudniane w celu współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Przyczyni się to do lepszego szkolnego funkcjonowania tych grup dzieci, zarówno w relacjach z otoczeniem, z rówieśnikami, jak i w nabywaniu umiejętności szkolnych.

Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnychOsobą wspierającą może być zarówno nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej  lub specjalista, ale także asystent nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomoc nauczyciela. Będzie to zależało od indywidualnych potrzeb dziecka. W niektórych przypadkach zasadne będzie zatrudnienie nauczyciela lub specjalisty o odpowiednim przygotowaniu, np. pedagoga specjalnego, terapeuty behawioralnego, czy tłumacza języka migowego. Natomiast kiedy uczeń będzie potrzebował jedynie pomocy w wykonywaniu czynności samoobsługowych lub przemieszczania się, uzasadnienie może mieć zatrudnienie pomocy nauczyciela.

Z informacji przedstawionych przez MEN wynika, że obecnie w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z autyzmem, z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mimo wysokiego finansowania z budżetu państwa, nie są zatrudniani pedagodzy specjalni w celu współorganizowania kształcenia. Na ponad 7 tysięcy jednostek, w 92% z nich nie zatrudniono żadnego nauczyciela wspomagającego.

Zatem obowiązkowe zatrudnianie dodatkowych osób celem wspierania edukacji uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie bardzo korzystnym kierunkiem zmian w kształceniu dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Zmiany te wchodzą w życie na podstawie rozporządzenia w sprawie organizowania warunków kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które Minister Edukacji Narodowej podpisał w sierpniu 2015 r.

Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych: Treść rozporządzenia
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz