Innowacja pedagogiczna – Wibrujący języczek

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 października 2020 roku.

Karta informacyjna
innowacji pedagogicznej przeprowadzonej
w Szkole Podstawowej im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach

Temat innowacji pedagogicznej,,Wibrujący języczek’’
Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiegoMaciej Kwiatek
Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowacjęMaciej Kwiatek
Czas trwania innowacji01.09.2019- 25.06.2021 r.

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej (właściwe podkreślić)Osoby objęte działaniami (właściwe podkreślić)Zajęcia edukacyjne objęte innowacją (właściwe podkreślić)
– programowa,
– organizacyjna,
metodyczna,
– mieszana.
jeden oddział lub grupa uczniów,
– więcej oddziałów,
– wszystkie odziały.
wybrane zajęcia edukacyjne,
– wszystkie zajęcia edukacyjne,
– jeden przedmiot nauczania,
– więcej przedmiotów nauczania.

Opis innowacji

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznejMotywatorem do napisania innowacji było dotychczasowe ośmioletnie doświadczenie zawodowe w pracy logopedy. Coraz częściej zauważalna jest u dzieci w wieku szkolnym wymowa odbiegająca od normy ogólnie przyjętej w danym języku, począwszy od drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, aż po ciężkie wady utrudniające kontakt z otoczeniem. Odchylenia w mowie dotyczą zasobu słownictwa (leksyka), umiejętności posługiwania się formami gramatycznymi lub rozumienia ich funkcji, realizacji fonemów lub ich odbioru. Największą grupę wad wymowy na etapie szkoły podstawowej stanowią wady artykulacyjne zwane dyslalią wieloraką. Jest to nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu, a nawet niemal wszystkich głosek od razu. Wymowa jest wtedy niewyraźna, mało zrozumiała, aż do bełkotu. Proponowana przeze mnie innowacja jest ukierunkowana na podejmowaniu działań służących poprawie i niwelowaniu wady wymowy.
Cele ogólne innowacji pedagogicznejCelem innowacji jest stymulowanie rozwoju mowy i języka, tak aby uczeń osiągnął:
– Sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy.
– Umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia.
– Umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznejInnowacyjność polega na wspieraniu zajęć rewalidacyjnych elementami terapii logopedycznej, jak również rozwijaniu pamięci, spostrzegawczości oraz aktywizacji aparatu mowy ucznia.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznejDzięki starannie dobranym ćwiczeniom, zabawom i aktywnościom, będę chciał uzyskać poprawę w obszarze:
– usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych;
– wzbogacania słownictwa;
– zdobywania nowych doświadczeń werbalnych;
– utrwalania prawidłowej wymowy głosek.
Opis innowacji pedagogicznejZajęcia rewalidacyjne będą wzbogacone elementami terapii logopedycznej w postaci:
– ćwiczeń języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego, policzków;
– ćwiczeń oddechowych;
– ćwiczenia w czytaniu i pisaniu;
– zindywidualizowanych kart pracy;
– gier logopedycznych (planszowe, online).
Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznejNarzędziami sprawdzającymi wyniki innowacji będą:
– autoewaluacja;
– obserwacja i analiza zachowań uczestnika    innowacji;
– ankieta skierowana do rodziców i uczestnika    innowacji;
– dokumentacja fotograficzna.
Finansowanie innowacji pedagogicznejNie dotyczy

Adnotacje Dyrektora Szkoły

Data wpływu innowacji pedagogicznej 
Opinia Rady Pedagogicznej – data, numer uchwały 
Podpis i data Dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji 

Rudniki, …………………………                                                                          ……………….………………………………….

 Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Autor: Maciej Kwiatek – Czytelnik Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz