Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz chwytu szczypcowego – konspekt zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 marca 2020 roku.

Farby: żółta, czerwona, niebieska, zielona oraz pędzle
Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z przedszkola „0”

Temat: Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz chwytu szczypcowego.

Imię i nazwisko prowadzącego:

Katarzyna Pawłowska

Czas trwania:

1 godzina lekcyjna

Cele ogólne:

 • Usprawnianie koordynacji oko – ręka oraz siły palców (chwytu szczypcowego w celu prawidłowego utrzymywania narzędzia pisarskiego).
 • Stymulowanie sprawności analizatorów wzrokowego i słuchowego oraz grafomotoryki.

Cele szczegółowe – uczeń:

 1. Rozumie i wykonuje polecenia prowadzącego.
 2. Potrafi słuchać muzyki z jednoczesnym naśladowaniem określonych czynności (koordynuje pracę ucho – oko – ręka).
 3. Układa obrazek z części w całość i czyta z pomocą nauczyciela wyraz oraz go literuje.
 4. Słucha w skupieniu wiersza w oparciu o ilustrację. Odpowiada na proste pytania.
 5. Zna i nazywa jesienne kolory. Wie, że kolory można łączyć w celu otrzymania nowych.
 6. Rysuje obiema rękami z jednoczesnym powtarzaniem rymowanki.
 7. Poprawnie trzyma narzędzia pisarskie i inne w ręku.
 8. Koncentruje się na wykonywanych działaniach.
 9. Przekłada sznurek przez dziurki doskonaląc przy tym precyzję ruchów oraz koordynację bilateralną.
 10. Nabiera wodę do pipetki oraz nanosi krople wody na kuleczki waty ćwicząc przy tym siłę palców i koordynację ruchów.

Środki dydaktyczne:

biała kartka, rytmiczna muzyka, obrazek pocięty na części oraz wyraz, wiersz pt. ”Idzie lasem Pani Jesień”, liście w różnych kolorach, trzy przeźroczyste torebki z zamknięciem, farba żółta, czerwona, zielona, czarna, biała tablica i mazaki ścieralne, filcowy liść, sznurek, karta pracy, zabarwiona woda w kubeczku, pepitka.

Zadania z podstawy programowej:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Wymagania końcowe z podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

7. Wykonuje czynności, takie jak: (…) trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

4. Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

7. Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; (…) porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, (…) w skupieniu słucha muzyki;

8. Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, (…);

9. Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

18. Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

Metody:

elementy terapii ręki, elementy Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej, elementy Integracji Sensorycznej.

Forma:

indywidualna

Przebieg:

 1. Powitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery podczas zajęć.
 2. Edukacja przez ruch – zabawa rytmiczna z białą kartką przy muzyce.
 3. Układanie obrazka pociętego na części oraz podpisu – próby odczytania wyrazu. Ułożenie wyrazu z liter.
 4. Wysłuchanie wiersza „Idzie lasem Pani Jesień”. Rozmowa na temat wiersza i jesieni. Oglądanie jesiennych liści.
 5.  „Czary mary – czyli jak powstają kolory”. Mieszanie kolorów w celu uzyskania nowych.
 6. Rysowanie oburącz po śladzie liścia na białej tablicy z jednoczesnym powtarzaniem rymowanki.
 7. Filcowy liść – przekładanie sznurka przez dziurki dookoła liścia.
 8. „Pada, pada deszcz…” – nabieranie zabarwionej wody przez pipetkę i skraplanie jej na kuleczki z waty.
 9. Podsumowanie: Co najbardziej podobało Ci się dzisiaj na zajęciach? Nagrodzenie dziecka naklejką.

Autor: Katarzyna Pawłowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz