Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 listopada 2020 roku.

Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku

mgr Wioleta Kulig

Szkoła Podstawowa

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Wioleta Kulig

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa

Stanowisko: Nauczyciel współorganizujący kształcenie osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kwalifikacje:

  • Ukończone studia licencjackie na Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.
  • Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim w Opolu na kierunku pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką.
  • Ukończone studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

II. STAŻ

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020                     

Opiekun stażu:

Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2023

III. CELE STAŻU:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

  • § 7 ust. 1 pkt 1 – Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
  • § 7 ust. 1 pkt 2 – Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
  • § 7 ust. 1 pkt 3 – Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godziny w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
  • § 7 ust. 1 pkt 4 – Przeprowadzenie co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

IV.  PLAN DZIAŁANIA

Pobierz cały plan rozwoju zawodowego

Autor: Wioleta Kulig – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz