Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 lutego 2024 roku.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

mgr Anita Orzechowska

Nazwa i adres szkoły:

Stanowisko:

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Kwalifikacje zawodowe:

magister politologii z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny

Data rozpoczęcia stażu:

01.09.2020 r.

Data zakończenia stażu:

31.05.2023 r.

Czas trwania stażu:

2 lata i 9 miesięcy

§ 7 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

W celu doskonalenia pracy własnej oraz podniesienia jakości pracy szkoły, uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego z własnej inicjatywy:

 1. Awans zawodowy nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych/IX 2020
 2. Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży/IX 2020
 3. Rewalidacja indywidualna/IX 2020
 4. ABC emocji, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?/X 2020
 5. Jak motywować w kształceniu na odległość?/XII 2020
 6. Dokumentowanie pracy nauczyciela/XII 2020
 7. Obserwacja zajęć w czasach kształcenia na odległość/II 2021
 8. Wytyczne dla klas 1-3 po wznowieniu nauki stacjonarnej/II 2021
 9. Bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji zdalnych/II 2021
 10. Niebezpieczne osobowości. Jak rozpoznać i radzić sobie z trudnymi relacjami w życiu zawodowym/II 2021
 11. Autoewaluacja pracy nauczyciela/VI 2021
 12. Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować?/X 2021
 13. WOPFU i IPET- od przepisów prawa do praktycznej realizacji/X 2021
 14. 4 x P czyli praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna/X 2021
 15. Uczeń autystyczny w systemie edukacji. Jak zbudować relacje?/X 2021
 16. Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?/X 2021
 17. Trudny uczeń-wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce/X 2021
 18. Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia/I 2022
 19. W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania zróżnicowanej grupie klasowej/I 2022
 20. Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej/I 2022
 21. Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią bronić?/I 2022
 22. Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów/I 2022
 23. Budowanie autorytetu wśród dzieci i młodzieży. Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym?/I 2022
 24. Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie/I 2022
 25. ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego?/I 2022
 26. Jak budować autorytet nauczyciela?/I 2022
 27. Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie umiejętności uczenia się/I 2022
 28. Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?/IX 2022
 29. W co grają uczniowie – reakcja i skuteczna interwencja nauczyciela/IX 2022
 30. Wolontariat bez tajemnic-co musimy wiedzieć od strony formalnej?/X 2022
 31. Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym/XII 2022
 32. Jak (i co) mówić, żeby rodzice słuchali?/XII 2022
 33. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce/V 2023

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Stały się one inspiracją do wdrażania nowych metod, do prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjnych.

Uczestniczyłam w posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, angażując się w prace podejmowane podczas posiedzeń.

Aktywnie i systematycznie pracowałam nad samokształceniem, podnosząc własne kwalifikacje zawodowe, pogłębiając wiedzę z dziedziny nauk społecznych, poprzez ukończenie studiów podyplomowych:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza/VII 2021
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera/VII 2021
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna/III 2022
 • Integracja sensoryczna. Terapia i diagnoza SI/I 2023
 • Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością słuchową/II 2023

Gromadziłam biblioteczkę przedmiotową, która stanowiła bazę pomocną przy planowaniu pracy terapeutycznej:

 • A. Jarosz-Bilińska ,,Komiks społeczny 1’’.
 • A. Jarosz-Bilińska ,,Komiks społeczny 2’’.
 • A. Sadowska-Krajewska ,,To nie jest trudne!’’ Ćwiczenia rewalidacyjne w wieku wczesnoszkolnym.
 • B. Arnwine ,,Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej’’.
 • B. Gołębiowska-Małek ,,Wyrazowe potyczki wzrokowe’’.
 • D. Sędłak ,,Wspomaganie umiejętności społecznych’’.
 • E. Baranowska-Jojko ,,Arteterapia dla dzieci’’.
 • E. Baranowska-Jojko ,,Rozwojowa kreska – ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii’’.
 • E. Szymankiewicz ,,Dyslektyczne ucho’’. Zestaw ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją.
 • G. Platt ,,Pokonać dyspraksję’’.
 • I. Wąsik ,,Kolorowe dyktando graficzne’’.
 • J. Chromik-Kowacs ,,Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole’’.
 • J. Szmalec, D. Wyszyński ,,Terapia ręki od A do Z. Narysuj wzory.
 • J. Szmalec, D. Wyszyński ,,Terapia ręki od A do Z’’. Obie rączki rysują.
 • J. Szmalec, D. Wyszyński ,,Terapia ręki od A do Z. Ścieżki grafomotoryczne.
 • J. Szmalec, D. Wyszyński ,,Terapia ręki od A do Z’’. Zrób jak ja.
 • J. Stojanowski ,,Rozwijanie komunikacji’’.
 • K. Chrąściel ,,Oburęczne stuki-puki’’.
 • K. Chrąściel ,,Kropka w kropkę’’. Ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne.
 • K. Piotrowska-Madej, A. Żychowicz ,,Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci’’.
 • L. Reddy ,,Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka’’.
 • M. Borowska ,,Wykreślanki’’. Zbiór ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych z trudnościami językowymi.
 • M. Hinz ,,Czytanki ze zrozumieniem’’.
 • M. Hinz ,,Narysuj emocje’’. Ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych.
 • M. Hinz ,,Po nitce do kłębka’’. Ćwiczenia rozwijające koncentrację wzrokowo-ruchową i doskonalące znajomość zmysłów.
 • M. Hinz ,,Wszystko słyszę!’’. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.
 • M. Hinz ,,Uwaga! Koncentruję się’’. Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla najmłodszych.
 • M. Hinz ,,Zapamiętaj jak najwięcej’’. Poziom łatwy, średni, trudny, mistrzowski.
 • M. Knapińska-Chłodnicka ,,Mój pierwszy dziennik uczuć’’.
 • P. Plichta, I. Jagoszewska, J. Gładyszewska-Cylulko, B. Szczupał, A. Drzazga, B. Cytowska, ,,Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami’’.
 • R. Gromuł ,,Co się dzieje między nami?’’. Rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz towarzyszących im emocji.
 • R. Malek ,,Dzień dobry moje kłopoty!’’.
 • R. Malek ,,Dzień dobry moje emocje!’’.
 • R. W. Green ,,Trudne emocje u dzieci’’.
 • T. Attwood ,,Poznajemy uczucia. Poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera’’.
 • W. Karolak ,,Arteterapia dla dzieci i młodzieży’’.
 • Z. Przyrowski ,,Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej’’.

Byłam przewodniczącą zespołu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły. Czuwałam nad realizacją zaplanowanych działań, a także dokumentowałam jej wyniki.

W celu podniesienia jakości własnych działań edukacyjno-terapeutycznych inicjowałam akcje, wydarzenia szkolne:

 • Spotkanie przy choince online/XII 2020, 2021, 2022
 • Dzień Chłopaka/IX 2020, 2021
 • Balik karnawałowy/II 2021, 2022
 • Klasowy Dzień Liczby Pi/III 2021
 • Dzień Wiosny i Dnia Ziemi/III 2021
 • Wirtualny Bieg Wiosenny Osiemdziesiątki Dziewiątki/III 2021
 • Hałasowi powiedz STOP!/V 2021, 2022
 • Poznańskie Dni Rodziny/VI 2021
 • Pasowanie na ucznia 89/X 2021
 • Walka z głodem – akcja PCK/X 2021
 • 89 na sportowo z okazji Święta Niepodległości/XI 2021
 • Moje prawa – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka/XI 2021
 • Światowy Dzień Życzliwości – Podaj dalej…dobre słowo/XI 2021
 • Kolędowanie z Seniorami 2022/I 2022
 • Wielkanocna zbiórka żywności – akcja PCK/III 2022, 2023
 • Wyprawka dla Żaka – zbiórka przyborów szkolnych. Akcja PCK/VI 2022
 • Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Niespodzianek/VI 2021, 2022
 • Warsztaty mikołajkowe/XII 2022

Efekty podejmowanych działań

Dla nauczyciela:

 • wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych,
 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • rozwój własnych umiejętności organizatorskich.

Dla szkoły:

 • umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
 • efektywna praca zespołowa nauczycieli,
 • podwyższenie jakości pracy placówki.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe uczniów w pierwszej kolejności poprzez zapoznanie się z treścią orzeczeń ppp o potrzebie kształcenia specjalnego, obserwując ich funkcjonowanie w przestrzeni klasowej, szkolnej, wymianę doświadczeń z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami uczącymi, współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz w bezpośredniej pracy z uczniami.

W pracy terapeutycznej najważniejszą powinnością jest indywidualizacja pracy z dzieckiem. Mając na uwadze wspomnianą wyżej powinność, w okresie od września 2022 r. do maja 2023 r. realizowałam na zajęciach rewalidacyjnych, międzynarodowy projekt ,,Kreatywne prace plastyczne’’ pod patronatem Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli, Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Czasopismo ,,Świetlica w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli, PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Grupa Wydawnicza Harmonia.

Pełniąc obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, zwróciłam uwagę na trudności uczniów w obszarze małej motoryki tj. męczliwość ręki podczas pisania, nieczytelne pismo, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, niewłaściwa postawa stolikowa. Wychodząc naprzeciw tym nieprawidłowościom, realizowałam wraz z wychowawcą klasy, ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Terapia ręki dla każdego’’.

W okresie od września do grudnia 2021 oraz od września do grudnia 2022, prowadziłam zajęcia pozalekcyjne ,,Słowa mają moc…różni, a równo ważni!’’ o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu, pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną:

 • ,,Sprytne paluszki’’/XII 2020-VI 2021
 • ,,Sztuka emocji’’/XII 2020-VI 2021

Realizowałam potrzeby rozwojowe uczniów poprzez organizowanie wydarzeń szkolnych związanych z szeroko pojętą tematyką niepełnosprawności, celem lepszego poznania świata osób z niepełnosprawnościami.

 • Dzień Kolorowej Skarpetki w 89! Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa/III 2021, 2022, 2023.
 • 89 na TAK dla AUTYZMU! – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu/IV 2021, 2022, 2023.
 • 89 daje zielone światło dla osób z MPD/X 2021, 2022.
 • Dzień Osób Niepełnosprawnych w 89/XII 2022.

Tworzyłam własne pomoce dydaktyczne pod konkretną dysfunkcję, które udostępniałam rodzicom uczniów, dzięki czemu proces terapeutyczny mógł być kontynuowany w domu.

Byłam opiekunem sali terapeutycznej. Dbałam o dobór środków dydaktycznych tak, aby stworzyć optymalne warunki do pracy terapeutycznej.

Inicjowałam konkursy szkolne, ogólnopolskie. Wybór tematyki konkursów był powiązany z zainteresowaniami uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych bądź podyktowany wymiarem terapeutycznym.

Przeprowadzałam konkursy o zasięgu:

 1. szkolnym:
  • ,,Bombka choinkowa’’/XII 2020
  • ,,Wielkanocy kicaj’’/III 2021
  • ,,Czworonożny pupil 89’’/IX 2021, 2022
  • ,,Różni, a równo ważni!..’’/V 2022
  • ,,Ręce, które…widzą’’/I 2023
 2. ogólnopolskim:
  • ,,Figlarny Miś’’/XI 2020, 2022

Koordynowałam konkursy pozaszkolne, w których uczniowie zostali ich laureatami:

 • ,,Jesień w moim mieście’’/X 2020
 • ,,Inny – nie znaczy gorszy’’/III 2021
 • ,,Zrozumieć niepełnosprawność’’/X 2021

Prowadziłam koła, których zakres tematyczny uwzględniał potrzeby uczniów:

 • ,,Terapia ręki’’/X 2020 – III 2021, X 2022 – V 2023
 • ,,Polisensorki…na tropie zmysłów’’/X 2021 – VI 2022, X 2022 – V 2023
 • ,,Od linijki do linijki’’/X 2021 – VI 2022, X 2022 – V 2023

Efekty podejmowanych działań

Dla nauczyciela:

 • udoskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,
 • umiejętność planowania własnej pracy pod kątem indywidualizacji pracy z uczniem,
 • satysfakcja z sukcesów odniesionych przez uczniów, jako efektu własnej pracy.

Dla szkoły:

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów oraz zainteresowań, uzdolnień i wspierania ich rozwoju,
 • dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych,
 • promocja szkoły na arenie ogólnopolskiej.

Pobierz całe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego opracowała: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz