Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 listopada 2015 roku.

Indywidualny Program

Edukacyjno – Terapeutyczny  

dla ucznia

………………

    z klasy …………….

 

PROGRAM DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECKA

ZGODNIE Z ORZECZENIEM NR …………. z dn. …………….

O  POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

WYDANYM PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR …w ……………..

 

Podstawa prawna :

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Oraz

  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730)

 

……………………….

 podpis Dyrektora

Autor: Anna Matejek

Pobierz cały materiał

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz