Plan pracy pedagoga specjalisty – współorganizacja kształcenia

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 marca 2020 roku.

Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………..
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia…………………………………………………….
w oddziale………………………..w roku szkolnym………………...

ZADANIA

 1. Realizacja zadań wynikających ze współorganizacji kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 2. Prowadzenie wspólnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych, specjalistami i wychowawcą zintegrowanych działań, określonych w programach oraz pracy wychowawczej z uczniem.
 3. Udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
 4. Udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom i specjalistom w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem adekwatnie do założeń programu zajęć, z uwzględnieniem bieżących potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 6. Prowadzenie obserwacji zachowania ucznia w toku zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych, monitorowanie jego pracy na lekcji i postępów w nauce. Wspieranie w realizacji trudniejszych zadań.
 7. Monitorowanie funkcjonowania chłopca w środowisku szkolnym, wspieranie w rozwoju społecznym, w tym w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych, rozumieniu sytuacji społecznych i adekwatnym do nich zachowaniu, przestrzeganiu ustalonych reguł współżycia w grupie oraz współdziałaniu z innymi.
 8. Wspieranie ucznia w rozwoju emocjonalnym, w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i poczucia własnej wartości. Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa.
 9. Rozwijanie i wzmacnianie motywacji ucznia do udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, poprzez pozytywne wzmacnianie jego aktywności, docenianie wysiłku i zaangażowania oraz osiągnięć ucznia, zachęcanie do aktywności.
 10. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi, rozwijanie słownika, stosowanie form grzecznościowych.
 11. Współtworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 12. Uwzględnianie w codziennej pracy z uczniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz wniosków wynikających z Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 13. Dbanie o pozytywną, przyjazną atmosferę pracy, podejmowanie działań integrujących ucznia z pozostałymi uczniami w oddziale. Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów, uroczystości i imprez, włączanie się w przygotowanie różnych imprez klasowych i szkolnych, współorganizowanie wycieczek klasowych.
 14. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych i edukacyjnych wynikających ze specyfiki pracy szkoły.
 15. Doskonalenie warsztatu pracy własnej w celu podniesienia jakości wsparcia udzielanego uczniowi w bieżącej pracy, w tym w opanowaniu wiadomości i rozwijaniu umiejętności określonych programem nauczania z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Stosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem, dobór właściwych środków dydaktycznych umożliwiających uczniowi sprostanie wymaganiom. Uwzględnianie   w pracy z uczniem specyfiki jego funkcjonowania, mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju.
 16. Współpraca z rodzicami ucznia, ukierunkowana na wymianę informacji na temat funkcjonowania ucznia oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

Plan pracy pedagoga specjalisty opracowała: Agnieszka Wiśniewska – nauczyciel specjalista – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz