Program własny zajęć artystycznych realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 stycznia 2022 roku.

Założenia programowe

Program zajęć artystycznych został stworzony z myślą o uczniach z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią psychologiczno-pedagogiczną, uczących się w klasach integracyjnych. Założeniem programu jest wspomaganie uczniów w ich rozwoju artystycznym, poprzez arteterapię, w której zawiera się: muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia (szczególny nacisk został położony na dramę), bajkoterapia. W szczególności ma to na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów, wzmocnienie motywacji, pobudzenie ich do twórczych działań, postawy promowania pozytywnych zachowań takich jak: odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole. A przede wszystkim ma to pomóc uczniom w funkcjonowaniu z własną niepełnosprawnością poprzez wyrażanie uczuć i harmonijny rozwój osobowości. Program ma charakter innowacyjny, ponieważ łączy elementy programu wychowawczego i edukacyjnego, a także terapeutycznego. Niewykluczone jest włączanie do projektu uczniów bez orzeczenia, ze względu na potrzeby organizacyjne, a także promowanie integracji.

Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój artystyczny uczniów klas II i III odbywają się raz w tygodniu. Będą realizowane w roku szkolnym …  w ramach zajęć pozalekcyjnych i dotyczą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia i z opinią psychologiczno-pedagogiczną. Program uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów i jest dostosowany do warunków dydaktycznych, lokalowych i organizacyjnych szkoły. Zajęcia warsztatowe metodą dramy, próby do przedstawienia i jego prezentacja odbywają się w holu szkoły. Zajęcia poświęcone sprawom organizacyjnym, dekoracjom i innym elementom arteterapii prowadzone są w sali dydaktycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje szeroko stosowana w programie metoda dramy, czyli niezastąpiona metoda pedagogiczna i terapeutyczna, która daje nieograniczone możliwości działania, a w rezultacie przynosi wiele satysfakcji i pozytywnych efektów w życiu ucznia i nauczyciela.

Cele programu

Cele główne:

 • wszechstronny rozwój artystyczny ucznia niepełnosprawnego,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • kształtowanie osobowości pod względem moralno-społecznym i poznawczym,
 • rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

Cele szczegółowe:

 • uwrażliwienie uczniów na sztukę,
 • rozwijanie twórczej aktywności,
 • rozwijanie u uczniów pozytywnych cech charakteru, tj.: otwartość, odpowiedzialność, wytrwałość, dyscypliny,
 • rozwijanie pamięci, myślenia wyobraźni,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • mobilizowanie do brania udziału w imprezach artystycznych,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • nabywanie umiejętności wyrażania swoich emocji,
 • wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • uwrażliwianie zmysłowe,
 • stwarzanie możliwości bycia w różnych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych,
 • kształtowanie zdolności empatycznych.

Metody realizacji:

 • elementy muzykoterapii ze szczególnym uwzględnieniem muzyki relaksacyjnej,
 • elementy choreoterapii ze szczególnym uwzględnieniem tańca i zajęć muzyczno-ruchowych,
 • elementy teatroterapii ze szczególnym uwzględnieniem dramy i pantomimy,              
 • elementy biblioterapii, szczególnie bajkoterapia,
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej,
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • elementy pedagogiki zabawy.

Formy realizacji:

 • grupowa i indywidualna,
 • warsztatowa.

Tematyka zajęć:

 1. Ćwiczenia integrujące zespół.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne.
 3. Zabawy muzyczne.
 4. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe.
 5. Improwizacje ruchowe przy muzyce.
 6. Drama – odgrywanie ról.
 7. Projektowanie i wykonywanie scenografii.
 8. Bajki terapeutyczne – praca z tekstem.
 9. Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej.
 10. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Przewidywane osiągnięcia

Uczestnik zajęć artystycznych:

 • ma poczucie własnej wartości,
 • wyraża emocje adekwatnie do sytuacji,
 • umie rozładować negatywne emocje poprzez ruch i taniec,
 • swoją postawą promuje pozytywne wzorce zachowań,
 • chętnie bierze udział w zajęciach i konkursach artystycznych,
 • nawiązuje pozytywne kontakty rówieśnicze,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • konfrontuje wyobrażenia na swój temat,
 • dostrzega potrzeby innych,
 • potrafi zaprezentować się przed publicznością.

Ewaluacja celów

W celu sprawdzenia realizacji poszczególnych celów, konieczne jest opracowanie ankiety skierowanej do rodziców dzieci objętych integracją. Narzędziem wspomagającym badanie będzie wywiad z uczestnikami programu, a także codzienna obserwacja ich zachowań i postępów. Na podstawie zebranych informacji nauczyciele dokonają wnikliwej analizy i ewaluacji działań, niezbędnych do dalszego prowadzenia zajęć artystycznych. Opracowanie wniosków umożliwi uzyskanie wiedzy na temat przydatności tego typu zajęć w ocenie uczniów i rodziców.

Autor: Anna Sochocka – Suchara – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz