Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela wspomagającego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

Chłopiec otrzymuje wsparcie ze strony nauczyciela wspomagającego na każdej lekcji. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie odpowiedniego miejsca pracy oraz opieka podczas przerw. Uczeń realizuje tę samą podstawę programową co reszta klasy. Stopień trudności sprawdzianów i kartkówek jest analizowany i modyfikowany pod kątem możliwości ucznia. Czas wykonania ćwiczeń oraz sprawdzianów ulega wydłużeniu.

Na lekcjach uczeń korzysta z dostępnych pomocy dydaktycznych, które pomagają mu wykonać zadania i ćwiczenia. Obecność nauczyciela wspomagającego ma na celu dodać uczniowi pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, a także pomoc w wyciszeniu emocji. Jego obecność również przekłada się na późniejsze efekty. Dzięki ciągłej obecności, uczeń potrafi wytrzymać całą lekcję w skupieniu.

Rodzaj udzielanego uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na zajęciach edukacyjnych. Uzyskane efekty wsparcia.

L.P.PrzedmiotRodzaj udzielonego wsparciaUzyskane efekty
1.HistoriaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu poleceń na lekcji, instrukcji w podręcznikach, tekstów w podręcznikach. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji. Motywowanie do pracy na lekcjach i kończenia wykonywanej pracy. Pomoc w prowadzeniu zeszytu, zapisywaniu tematu lekcji pracy domowej oraz pomoc w sporządzeniu notatki z lekcji. Uczeń potrafi już sam przygotować potrzebne książki na lekcję, sam zapisuje temat lekcji. Przy małej pomocy nauczyciela sporządza notatkę. Potrafi wytrzymać całą lekcję w skupieniu. Prawidłowo nawiązuje kontakt zadaniowy, reaguje na polecenia oraz współpracuje na miarę swoich możliwości. Pracuje w wolnym tempie. Umie dopasować daty do wydarzeń, potrafi wybrać prawidłowe informacje dotyczące danego tematu lekcji. Chętnie pracuje w grupie. Bez protestowania wykonuje zadane przez nauczyciela zadania. Po skończonej lekcji sam pakuje swoje książki do plecaka.
2.Język polskiObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w prowadzeniu zeszytu, w zapisywaniu tematu lekcji oraz pomoc przy sporządzaniu notatki z lekcji. Pomoc przy odczytywaniu, zapisanych notatek na tablicy. Pomoc w zrozumieniu poleceń w podręczniku. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji. Motywowanie do pracy na lekcji. Pomoc w korzystaniu ze słowników. Uczeń sam odczytuje zadania w podręczniku i ćwiczeniach. Bez protestowania sam wykonuje zadane na lekcji ćwiczenia. Chętnie pracuje na lekcji. Przy małej pomocy umie posługiwać się słownikami. Opanował zakres informacji związany z odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy. Sam sporządza notatkę. Potrafi w skupieniu wytrzymać całą lekcję. Przy łatwych ćwiczeniach uczeń sam podaje rozwiązania i zapisuje je na tablicy. Przy pomocy nauczyciela wspomagającego potrafi odpowiedzieć na zadane pytania przez nauczyciela prowadzącego lekcję. Uczeń jest w stanie nauczyć się zadanej fraszki na pamięć, lecz potrzebuje na to więcej czasu niż pozostali uczniowie. Po skończonej lekcji sam pakuje książki do plecaka. Sam porządkuje swoje miejsce pracy.
3.MatematykaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu poleceń w ćwiczeniach i podręczniku. Pomoc przy wykonywaniu ćwiczeń zadanych na lekcji przy użyciu pomocy dydaktycznych. Pomoc przy odczytywaniu treści zapisanych na tablicy. Motywowanie do pracy na lekcji. Pomoc w posługiwaniu się pomocami dydaktycznymi. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji.  Uczeń rozumie i sam wykonuje zadania związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb całkowitych. Potrafi wykonać proste obliczenia na potęgach. Umie dopasować wzory algebraiczne na podstawie przykładów. Uczeń nadal ma problem w opanowaniu zadań na obliczenia procentowe.  Chętnie uczestniczy w lekcji. Uczeń sam zapisuje temat lekcji oraz przepisuje z tablicy  notatkę sporządzoną przez nauczyciela. Potrafi wytrzymać całą lekcję w skupieniu. Dobrze reaguje na pochwały i naklejki motywacyjne. Rozwiązuje łatwe przykłady na tablicy. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
4.GeografiaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu poleceń w podręczniku. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji. Motywowanie do pracy na lekcji. Pomoc przy wykonywaniu zadanych ćwiczeń na lekcji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Pomoc w korzystaniu z atlasów. Uczeń sam zapisuje temat lekcji, sporządza notatkę. Sam wykonuje zadane przez nauczyciela ćwiczenia. Potrafi wytrzymać w skupieniu całą lekcję. Dobrze reaguje na naklejki motywacyjne i pochwały. Uczeń potrafi zaznaczyć na mapie województwa naszego kraju oraz ich stolice. Chętnie korzysta z pomocy dydaktycznych np. puzzle, atlas. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
5.Język angielskiObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Ćwiczenia słownictwa i gramatyki w oparciu o programy komputerowe i  materiał obrazkowy. Pomoc przy korzystaniu ze słowników. Pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu poleceń w podręczniku. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji. Motywowanie do pracy na lekcji. Uczeń sam zapisuje temat lekcji, sporządza notatkę. Sam wykonuje zadane przez nauczyciela ćwiczenia. Uczeń potrafi nauczyć się zadanego słownictwa, lecz potrzebuje na to trochę więcej czasu niż reszta klasy. Potrafi dopasować słownictwo do obrazka i odwrotnie. Ćwiczy rozwiązywanie zadań ze słuchu. Przy pomocy nauczyciela czyta teksty czytanek zawartych w podręczniku. Chętnie korzysta z pomocy dydaktycznych np. flash card. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
6.PlastykaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w wykonywaniu prac plastycznych. Zapoznanie ucznia z różnymi technikami plastycznymi. Zwracanie uwagi na estetykę wykonania prac oraz porządek w miejscu pracy. Wykorzystanie różnorodnych faktur i materiałów. Pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu poleceń w podręczniku. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji. Uczeń sam zapisuje temat lekcji. Wykonuje polecenia zadane przez nauczyciela na lekcji. Chętnie wykonuje prace plastyczne. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
7.BiologiaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w odczytywaniu i zrozumieniu poleceń w podręczniku. W razie potrzeby pomaganie w wyciszaniu emocji w trakcie lekcji. Motywowanie do pracy na lekcji. Pomoc przy wykonywaniu zadanych ćwiczeń na lekcji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Uczeń sam zapisuje temat lekcji, sporządza notatkę. Sam wykonuje zadane przez nauczyciela ćwiczenia. Potrafi wytrzymać w skupieniu całą lekcję. Dobrze reaguje na naklejki motywacyjne i pochwały. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
8.ReligiaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w wykonaniu i zrozumieniu zadanych na lekcji ćwiczeń. Wyciszanie emocji na lekcji. Motywacja do pracy na lekcji. Uczeń sam zapisuje temat lekcji, sporządza notatkę. Sam wykonuje zadane przez nauczyciela ćwiczenia. Potrafi wytrzymać w skupieniu całą lekcję. Dobrze reaguje na naklejki motywacyjne i pochwały. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
9.ChemiaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w wykonaniu i zrozumieniu zadanych na lekcji ćwiczeń. Wyciszanie emocji na lekcji. Motywacja do pracy na lekcji. Nadzorowanie ucznia przy wykonywaniu prostych doświadczeń związanych z danym tematem. Przypominanie uczniowi co lekcję treści z poprzedniej lekcji. Pomoc przy odczytywaniu treści zapisanych na tablicy. Uczeń sam zapisuje temat lekcji, sporządza notatkę. Sam wykonuje zadane przez nauczyciela ćwiczenia. Uczeń opanował podstawowe wzory chemiczne. Zna podstawowe pierwiastki chemiczne. Umie dopasować wzór do nazwy i odwrotnie. Zna budowę atomu. Potrafi wskazać liczbę protonów, neutronów i elektronów. Potrafi podać przy pomocy książki składniki powietrza. Nadal przy pomocy nauczyciela odczytuje układ okresowy. Chętnie wykonuje doświadczenia na lekcji. Potrafi wytrzymać w skupieniu całą lekcję. Dobrze reaguje na naklejki motywacyjne i pochwały. Po skończonej lekcji porządkuje swoją ławkę i pakuje się.
10.FizykaObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. Pomoc w wykonaniu i zrozumieniu zadanych na lekcji ćwiczeń. Wyciszanie emocji na lekcji. Motywacja do pracy na lekcji. Nadzorowanie ucznia przy wykonywaniu prostych doświadczeń związanych z danym tematem. Przypominanie uczniowi co lekcję treści z poprzedniej lekcji. Pomoc przy odczytywaniu treści zapisanych na tablicy. Uczeń potrafi sam przygotować potrzebne książki na lekcję, sam zapisuje temat lekcji. Przy małej pomocy nauczyciela sporządza notatkę. Potrafi wytrzymać całą lekcję w skupieniu. Prawidłowo nawiązuje kontakt zadaniowy, reaguje na polecenia oraz współpracuje na miarę swoich możliwości. Pracuje w wolnym tempie. Opanował podstawowe treści z zakresu siły wypadkowej. Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w fizyce. Zna podstawowe wzory wykorzystywane w fizyce. Umie wypisać dane i szukane z zadania. Podane wartości potrafi podstawić do odpowiedniego wzoru. Jednak nadal przy obliczeniach korzysta z kalkulatora. Chętnie pracuje w grupie. Bez protestowania wykonuje zadane przez nauczyciela zadania. Chętnie wykonuje doświadczenia.  Po skończonej lekcji sam pakuje swoje książki do plecaka.
11. Wychowanie FizyczneObecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji. Pomoc w wykonaniu ćwiczeń związanych z danym tematem. Wyjaśnienie i pokazanie ćwiczeń, których uczeń nie potrafi zrozumieć. Organizowanie ćwiczeń rozwijających dynamikę poruszania się, ćwiczenia na świeżym powietrzu, rytmika oraz taniec. Uczeń sam potrafi zmienić strój i obuwie na w-f. Chętnie współpracuje z resztą klasy. Potrafi brać udział w grach zespołowych. Umie przeprowadzić rozgrzewkę. Uczeń poznał i częściowo opanował taniec „belgijka”. Potrafi grać w szachy. Uczeń wykazuje bardzo dużą aktywność, chętnie ćwiczy na lekcji w-f.

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej opracowała: Martyna Podbielska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz