Kurs Rewalidacja Indywidualna już dostępny na naszej platformie

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 4 grudnia 2017 roku.

Kurs Rewalidacja Indywidualna to nasza propozycja skierowana głównie do nauczycieli i terapeutów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także do osób zainteresowanych poruszaną problematyką.

Kurs ma charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje nauczycieli i specjalistów w zakresie planowania i realizacji terapii ucznia z niepełnosprawnością. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii – IPET i „Dziennik zajęć rewalidacyjnych” oraz pogłębiają wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia procedur osiągania celów na wszystkich etapach edukacyjnych. A wszystko to w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Szkolenie ma postać e-learningu. Trwa 15 godzin dydakycznych realizowanych w formie samokształcenia oraz wymiany doświadczeń na Forum Portalu Pedagogika Specjalna.

Uczestnicy realizują szkolenie w odpowiednim dla siebie tempie i w dowolnym czasie. Kurs zakończy się uzupełnieniem ankiety monitorującej efekty wdrożenia nowych umiejętności do praktyki szkolnej. Przez cały czas trwania Kursu mają Państwo możliwość kontaktu z trenerem – panią Renatą Flis.

Cele ogólne 

  • Poznanie obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.
  • Kształcenie umiejętności planowania i programowania rewalidacji adekwatnie do zdiagnozowanych możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia w IPET oraz „Dzienniku zajęć rewalidacyjnych” – cele ogólne, szczegółowe , cele S.M.A.R.T.
  • Zastosowanie w praktyce modeli pracy z uczniem: niesłyszącym lub słabo słyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w szczególności poprzez zastosowanie skutecznych metod terapii i środków
  • Wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole i placówce.

Treści szkolenia

  1. Nowe przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
  2. Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
  3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
  4. Planowanie w rewalidacji indywidualnej w IPET i „Dzienniku zajęć rewalidacji indywidualnej/grupowej”, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku.
  5. Niektóre metody usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności.
  6. Przykłady dobrych praktyk.

Materiały i środki dydaktyczne: dzienniki urzędowe, prezentacje multimedialne, opracowania własne, przykłady dobrych praktyk: wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania; programy rewalidacji, wzory dokumentów (IPET, Dziennik lekcyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym).

Kurs Rewalidacja Indywidualna opracowała pani Renata Flis – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, trener, coach. Wieloletni doradca metodyczny do spraw kształcenia integracyjnego, obecnie doradca metodyczny zajmujący się organizowaniem wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli  w Gminie Miejskiej Kraków. Autorka książek i publikacji. W ostatnim czasie autor i realizator scenariusza warsztatów dla konsultantów ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w zakresie wspomagania nauczycieli w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Organizator wielu konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli z całej Polski.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz