Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia po drugim okresie roku szkolnego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 maja 2020 roku.

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020

Imię i nazwisko: ……………………………

Rok szkolny 2019/2020

ZagadnieniaInformacje na temat dziecka
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjneU dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych. Należy wdrażać chłopca do uważnego słuchania czytanych tekstów. Wskazane jest obniżanie napięcia psychoruchowego, wspieranie rozwoju procesów poznawczych, niwelowanie zachowań niepożądanych, rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Rozwijać należy mowę werbalną i niewerbalną.

W celu indywidualnego wsparcia ucznia należy nadal dostosowywać wymagania i metody pracy do możliwości psychofizycznych chłopca, zwracać uwagę na to, by w klasie czuł się akceptowany i bezpieczny, kontrolować przebieg samodzielnej pracy, kierować polecenia krótkie i zrozumiałe z równoczesnym kontrolowaniem rozumienia ich przez dziecko.

Wskazane jest, aby dziecku pomagać w trudnych sytuacjach związanych z komunikowaniem się ucznia z rówieśnikami, wprowadzać go w bezpieczne dla niego sytuacje społeczne, np. prace w grupie itp., organizować te sytuacje i kontrolować ich przebieg. Należy stwarzać okazje do wykazania się posiadanymi umiejętnościami, wykorzystywać zainteresowania ucznia w procesie dydaktycznym, oceniać przede wszystkim za wkład pracy własnej, podejmowanie wysiłku w pokonywaniu trudności dydaktycznych bez względu na uzyskiwane rezultaty.
Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnieniaChłopiec lubi opowiadać o interesujących go rzeczach. Przejawia intencję komunikacyjną. Stara się dostosować do norm i zasad panujących w grupie, choć czasami wymaga to od niego wysiłku. Zwykle kończy rozpoczętą pracę. Chętnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych. Rozpoznaje podstawowe emocje. Prawidłowa budowa oraz ogólna sprawność narządów mowy. Uczeń stara się używać zwrotów grzecznościowych. Jest pogodny i sympatyczny. Rozumie kierowane do niego komunikaty. Wykazuje się dość sporą wiedzą o najbliższym środowisku społeczno-przyrodniczym. Chętnie nawiązuje kontakt werbalny, nawiązuje również kontakt wzrokowy, buduje wspólne pole uwagi z dorosłym.

Prawidłowo przelicza elementy zbiorów i porównuje ich wielkość. Wyznacza wyniki dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych w granicach 100. Samodzielnie dodaje i odejmuje w pamięci w granicach 100. Zaczyna mnożyć przez 2 i 3. Potrafi odczytać i zaznaczyć proste godziny na zegarze. Rozumie aspekt porządkowy liczby. Klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych. Uczeń potrafi wyrazić swoje potrzeby, jest zainteresowany otoczeniem, chętnie podejmuje kontakt z osobami dorosłymi, jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych. Odpowiada na pytania. Właściwie reaguje na pochwały, które stymulują go do wysiłku. Prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie. Chłopiec jest dość sprawny ruchowo, zwinny. Lubi zabawy ruchowe. Rozumie krótkie i proste teksty czytane przez nauczyciela. Pisze dość wyraźnie. Chłopiec buduje proste zdania. Interesuje się muzyką i instrumentami muzycznymi.
Funkcjonowanie  w grupieUczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej. Chętnie podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, często opowiada kolegom o tym, co go interesuje. Stara się przestrzegać norm i zasad panujących w grupie. Zwykle pamięta o kulturze spożywania posiłków. Stara się być spokojny w miejscach publicznych, podczas wyjść ze szkoły. Jego reakcje emocjonalne nie zawsze są jeszcze adekwatne do sytuacji. Zdarza się, że chłopiec jest silnie pobudzony psychoruchowo. Uczeń rozumie przekaz językowy. Preferuje pracę na materiale obrazkowym.

Uczeń ze względu na wadliwą artykulację nie zawsze jest rozumiany przez rówieśników. Podczas zajęć lekcyjnych chłopiec wymaga w dalszym ciągu wsparcia, kontroli oraz dodatkowych form motywacji zewnętrznej.
Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczycielaW roku szkolnym 2019/2020 z uczniem pracował nie tylko wychowawca, ale również nauczyciel wspomagający oraz logopeda. Logopeda pracował przede wszystkim nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy. Nauczyciele na co dzień dbali o wszechstronny rozwój chłopca i wspomagali ucznia w codziennych czynnościach, zwracając uwagę przede wszystkim na rozwój uwagi i skupienia. Rozwijali zwłaszcza sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą, dążyli przede wszystkim do poprawy funkcji słuchowo-językowych. Wszelkie działania ze strony nauczycieli oraz specjalistów należy kontynuować, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój umiejętności.
Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych  lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w życiu przedszkolaUczeń ma zdiagnozowany autyzm oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Chłopiec jest uczniem o nieharmonijnym rozwoju, ma trudności z koncentracją uwagi, bywa nadmiernie pobudzony. Ma wadliwą artykulację. Bardzo słabo czyta głoskując, myli litery. Słabe myślenie przyczynowo-skutkowe oraz abstrakcyjne.

Podsumowanie:

1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Uczeń dość chętnie wykonywał zadania, choć często potrzebował zachęty, czasami konieczne było wydłużenie czasu na wykonanie zadania. Uczeń wymagał częstego kontrolowania tego, czy zrozumiał polecenie, częstego powtarzania materiału. Najlepiej pracował, gdy stosowano wizualne pomoce dydaktyczne, gdy umożliwiono mu uczenie się wielozmysłowe, stosowano naprzemienność działań i gdy umożliwiano mu realizowanie nasilonej potrzeby ruchu.

U ucznia zauważa się nabycie nowych umiejętności w zakresie edukacyjnym, zwłaszcza w zakresie matematyki. Chłopiec zaczął wykonywać proste obliczenia w pamięci. Potrafi dłużej utrzymać uwagę i skoncentrować się na danym zadaniu. Widać także poprawę funkcji wzrokowych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zauważa się wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym i rozwinięcie jego potencjału. Uczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej. Często podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, często opowiada kolegom o tym, co go interesuje. Stara się przestrzegać norm i zasad panujących w grupie. Zwykle pamięta o kulturze spożywania posiłków. Stara się być samodzielny. Chłopiec stara się być spokojny w miejscach publicznych, podczas wyjść ze szkoły. Jego reakcje emocjonalne jednak jeszcze nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Zdarza się, że chłopiec jest silnie pobudzony psychoruchowo.

Dziecko poczyniło postępy w zakresie rozwoju mowy. Chłopiec stara się wypowiadać poprawną polszczyzną, budować zdania rozwinięte, zwraca uwagę na prawidłową atrykulację. U ucznia udało się wywołać głoskę “sz”. Prawidłową wymowę tej głoski utrwalano w izolacji, sylabach, wyrazach i parach wyrazowych.

2. Zalecenia do pracy na przyszły rok szkolny:

Należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić uczniowi dalszy rozwój umiejętności. Zaleca się, aby logopeda w dalszym ciągu pracował nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy. Nauczyciele powinni nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą. Wskazane jest, aby dążyli do poprawy funkcji słuchowo-językowych. Nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój chłopca i wspomagać dziecko w codziennych czynnościach, zwracając uwagę przede wszystkim na rozwój uwagi i skupienia oraz samodzielności. Wskazane jest ponowne przebadanie ucznia przez specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podpisy członków zespołu: 

  1. ………………………………………..
  2. ………………………………………..
  3. ………………………………………..
  4. ………………………………………..
  5. ………………………………………..  

Data opracowania: …………………

Zapoznałem/(am) się i odebrałem/(am)

……………………………………………

Data i podpis rodzica

Autor: Magdalena Mielcarek-Olejnik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz