Plan rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 grudnia 2018 roku.

  zeszyt, teczka biurowa, ołówek

Diagnoza ucznia: autyzm

Uczeń: klasa VIII

Cel główny:

 • rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

Cele szczegółowe:

1. Rozwój społeczno – emocjonalny ucznia:

 • rozwijanie emocji oraz wzmacnianie pozytywnego kontaktu emocjonalnego,
 • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, innych ludzi, sytuacji społecznych,
 • ćwiczenie umiejętności odczytywania i interpretacji komunikatów niewerbalnych,
 • doskonalenie myślenia perspektywicznego, zdolności przewidywania skutków, jakie dane zachowanie może mieć w przyszłości,
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu,
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.

2. Kształcenie umiejętności rozkodowania znaczeń, poleceń i informacji:

 • poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia,
 • usprawnianie techniki czytania ze zrozumieniem.

3. Usprawnianie pamięci słuchowej i fonologicznej:

 • ćwiczenia w zapamiętywaniu wypowiedzi nauczyciela,
 • ćwiczenia w zapamiętywaniu nowych wyrazów i terminów,
 • przezwyciężanie trudności w rozumieniu poleceń nauczyciela.

4. Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.

5. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych – stała pomoc w opanowaniu bieżącego materiału.

6. Ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

7. Motywowanie ucznia do podejmowania wysiłku umysłowego poprzez częste stosowanie zachęt i pochwał.

8. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i samooceny ucznia.

Metody:

 • oparte na słowie (praca z tekstem, opowiadanie, pogadanka),
 • praktycznego działania,
 • podglądowe,
 • stymulacja polisensoryczna (np. gry stymulacyjne),
 • aktywizujące (np. gry dydaktyczne),
 • zabawy (np. manipulacyjne, konstrukcyjne).

 

Plan rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem opracowała: Aleksandra Lenart

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz