Opinia logopedyczna o uczennicy z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 11 października 2023 roku.

Opinia logopedyczna o uczennicy z autyzmem i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Dane uczennicy:

imię i nazwisko:

data urodzenia:

klasa:

diagnoza: autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Zachowanie:

Uczennica zdecydowanie lepiej pracuje podczas zajęć indywidualnych. Podczas terapii grupowej szybko się rozprasza, denerwuje, krzyczy, czasami pojawia się agresja skierowana na innych uczniów lub nauczyciela. Ma duże zaburzenia koncentracji uwagi, problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem prawidłowego kontaktu wzrokowego. Wymaga nieustannej motywacji i kontroli terapeuty podczas wykonywania zadań. Uczennica szybko się męczy, czasami odmawia jakiejkolwiek aktywności (najczęściej kładzie się wtedy na podłodze). Współpraca podczas zajęć terapeutycznych w dużej mierze jest uzależniona od jej samopoczucia i funkcjonowania w danym dniu. Dziewczynka lubi muzykę i taniec, często dzięki aktywności muzycznej i ruchowej wycisza się i uspokaja.

Aparat artykulacyjny i oddychanie:

Obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego (słaba pionizacja języka, obniżone napięcie mięśnia okrężnego ust, skrócone wędzidełko podjęzykowe). Uczennica ma trudności z kontrolą i ukierunkowaniem wydychanego powietrza. Nie różnicuje podczas ćwiczeń fazy wdechu i wydechu. Mowa spontaniczna bardzo szybka i niezrozumiała. Występuje wada wymowy (seplenienie międzyzębowe, brak realizacji głoski „r” i „l”).

Rozumienie mowy:

Bardzo trudno jednoznacznie określić poziom rozumienia mowy u uczennicy ze względu na występującą niepełnosprawność oraz trudne zachowania. Na podstawie dotychczasowej pracy terapeutycznej można stwierdzić, że dziewczynka rozumie proste polecenia kierowane bezpośrednio do niej. Często polecenie musi być kilkakrotnie powtórzone i wsparte gestem lub symbolem. Zna nazwy i przeznaczenie przedmiotów z najbliższego otoczenia. Nazywa i identyfikuje znane osoby. Potrafi dopasować brakujący element do obrazka na bardzo prostym poziomie. Prawidłowo wskazuje części ciała. Ma trudności w określaniu stosunków przestrzennych i orientacji w przestrzeni.

Umiejętności komunikacyjne:

Uczennica posługuje się pojedynczymi wyrazami, prostymi zdaniami. Rzadko przejawia intencję komunikacyjną, najczęściej wtedy, kiedy informuje o swoich potrzebach (chęć korzystania z toalety, zjedzenie posiłku itp.). W jej mowie dominują rzeczowniki i podstawowe czasowniki (np. jeść, pić, myć). Obecne są liczne echolalie, dziewczynka powtarza fragmenty bajek, piosenek, programów telewizyjnych. Nasilają się one przede wszystkim w sytuacjach stresujących. Im bardziej uczennica jest pobudzona i zdenerwowana, tym więcej echolalii, bardzo trudno w takich sytuacjach nawiązać z nią kontakt. Nie reaguje wtedy na komunikaty, powtarza jedno i to samo zdanie. Dziewczynka nie nawiązuje relacji z rówieśnikami, najczęściej nie zwraca na nich uwagi lub jeśli ją denerwują np. swoim krzykiem, bywa wobec nich agresywna. Zna podstawowe zwroty i gesty powitania i pożegnania, stosuje je wyłącznie instruowana przez nauczyciela.

Opinia logopedyczna została opracowana przez: Irenę Daniel – neurologopedę i oligofrenopedagoga

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz