Konspekt zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 lipca 2020 roku.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej struktury roku kalendarzowego poprzez praktyczne wykorzystanie kalendarza, portalu edukacyjnego „Matematyczne ZOO” i budowanie skojarzeń pojęciowo-obrazkowych.

Prowadzący:

Karolina Drelak-Kłobuch

Ilość uczestników zajęć: 6 (klasa VI)

(1 osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną: autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)

Czas trwania

60 minut

Cele ogólne:

 • rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu – kolejności dni w tygodniu, miesięcy w roku, pór roku;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia oraz miesięcy;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się kalendarzem.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać;
 • nazywa dni tygodnia, miesiące oraz pory roku;
 • podejmuje próbę wymienienia nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku we właściwej kolejności;
 • odnajduje potrzebne informacje w kalendarzu;
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami w zakresie 12; przyporządkowuje je do poszczególnych miesięcy;
 • odnajduje, odczytuje i zapisuje daty.

Cele wychowawcze – uczeń:

 • uważnie słucha poleceń nauczyciela;
 • współpracuje z innymi dziećmi podczas pracy zespołowej;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Cele rewalidacyjne:

 • doskonalenie umiejętności budowania poprawnej i spójnej logicznie wypowiedzi, poprzez udział w rozmowie, konstruowanie odpowiedzi;
 • wzmacnianie koncentracji uwagi i spostrzegania poprzez odszukiwanie danych z kalendarza;
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez dobieranie miesięcy oraz ich atrybutów do pór roku;
 • rozwijanie pamięci sekwencyjnej poprzez wymienianie w kolejności nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i czytania poprzez rozwiązywanie zagadek, odczytywanie etykiet;
 • podnoszenie sprawności grafomotorycznych poprzez precyzyjne naklejanie i zapisywanie;
 • znoszenie napięcia emocjonalnego i budowanie dobrego nastroju poprzez udział w grze edukacyjnej „MatZoo” i zabawie „Impreza urodzinowa”.

Metody pracy:

 • metody słowne: rozmowa kierowana i pogadanka
 • oglądowe
 • metoda technologii informacji komputerowej
 • oparte na działalności praktycznej

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • grupowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

kalendarze, etykiety z nazwami dni tygodnia i miesięcy, 12 obrazków ilustrujących miesiące i 4 obrazy pór roku, karteczki z opisem miesięcy, tablet, płyta cd, karty pracy (zegar roku, małe etykiety z nazwami miesięcy, karty do odczytania i wpisania dat), klej, magnesy, długopisy

Przebieg zajęć:

Zajęcia wstępne

Rodzaj aktywności uczniów Przewidywany czas
1. Powitanie, przypomnienie o zasadach zachowania na zajęciach.  
2. Wprowadzenie do zajęć – ekspozycja kalendarzy.
3. Rozmowa kierowana: Rodzaje kalendarzy. Do czego służy kalendarz? W czym nam pomaga? Jakie informacje zawiera?
10 minut

Część główna

Rodzaj aktywności uczniów Przewidywany czas
1. Prezentacja nazw miesięcy i tygodnia na tablicy – przypomnienie i utrwalenie nazw w odpowiedniej kolejności.
2. Kalendarz w obrazkach – dopasowanie etykiet z właściwymi obrazami miesiąca do pory roku – praca w grupach. Stworzenie krótkiej charakterystyki poszczególnych pór roku.
3. Zegar roku – chronologiczne ułożenie miesięcy, zaznaczenie aktualnie występującego miesiąca – indywidualne karty pracy.
4. Interaktywna gra edukacyjna „Matzoo” – utrwalenie kolejności miesięcy oraz podnoszenie umiejętności odczytywania dat – praca na tablecie (jeden zespół). Odczytanie i zapisanie daty – karty pracy (drugi zespół). Aktywności występują jednocześnie, wymiennie.
5. Pudełko niespodzianek – zabawa w skojarzenia. Losowanie wskazówek, krótkich opisów i przypisywanie im nazwy właściwego miesiąca.
6. Impreza urodzinowa – wskazanie daty swoich urodzin lub skorzystanie z podpowiedzi nauczyciela. Odszukanie daty w kalendarzu.
45 minut

Zajęcia końcowe

Rodzaj aktywności uczniówPrzewidywany czas
1. Sprzątnięcie miejsca pracy.
2. Podsumowanie zajęć.
3. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas i docenienie pracy uczniów.
5 minut

Autor: Karolina Drelak-Kłobuch – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz