Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 stycznia 2020 roku.

Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. W klasach I – III uczniowie powinni zdobyć podstawowe wiadomości o życiu społecznym i przyrodniczym najbliższego otoczenia, opanować umiejętność czytania i pisania, wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, poznać proste figury geometryczne, nauczyć się posługiwania prostymi narzędziami i przyborami, a także przestrzegać zasad higieny i dbania o własne zdrowie. Ponadto, trzeba nauczyć współdziałania w grupie, wyrabiać wrażliwość na piękno przyrody, na estetykę życia codziennego, rozwijać zainteresowania.

Podstawą opracowania tego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II były zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez PPP.

Program zawiera cele, treści nauczania, a także działania edukacyjne zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych efektów. Program ten ukierunkowany jest na potrzeby i psychofizyczny rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Cel główny:

Umożliwienie uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości, usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji psychofizycznych, rozwijanie zdolności poznawczych potrzebnych do należytej obserwacji w otoczeniu (myślenia, uwagi, spostrzeżeń itp.), rozwijanie zainteresowań twórczych, wdrażanie do samowychowywania, samokształcenia i samoakceptacji oraz wdrożenie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości. 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • kształcenie do systematycznej i wytrwałej pracy;
 • rozwijanie motywacji do nauki;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieznanych;
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania i mówienia;
 • wzbogacenie czynnego i biernego słownictwa;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • usprawnianie procesów myślenia, uwagi i pamięci;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • usprawnianie percepcji słuchowych i orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych;

Podstawowe zasady pracy z uczniem:

 1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
 2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
 3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości psychofizycznych ucznia.
 4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
 5. Mobilizowanie do samodzielności i aktywności.
 6. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
 7. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.
 8. Wzbogacenie czynnego i biernego słownictwa.

Czas trwania zajęć:

2 x w tygodniu przez 60 min

Formy pracy:

indywidualna

Metody pracy:

 • metoda Dobrego Startu
 • metoda Ośrodków Pracy
 • metoda Weroniki Sherborne
 • metody aktywizujące
 • gry i zabawy dydaktyczne

Treści programowe:

 1. Ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia, czytania i pisania.
 2. Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych.
 3. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne.
 4. Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej.
 5. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.
 6. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej.
 7. Ćwiczenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej.
 8. Rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym i niewerbalnym uzasadnieniem.
 9. Rozwijanie motywacji do nauki.
 10. Rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku.
 11. Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w interakcjach z otoczeniem.

Zakładanie osiągnięcia ucznia

Uczeń:

 1. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania, angażuje się w życie szkoły.
 2. Wzmacnia wiarę we własne możliwości.
 3. Doskonali swe umiejętności prospołeczne, właściwie kształtuje swe relacje interpersonalne, umiejętnie wyraża swe emocje i umie sobie poradzić z trudnymi uczuciami.
 4. Zna różne strategie rozwiązywania problemów i stara się rozwiązywać rozmaite problemy pojawiające się w życiu szkolnym i pozaszkolnym.
 5. Doskonali percepcję wzrokową, pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową oraz orientację przestrzenną.
 6. Poprawia swoje umiejętności grafomotoryczne, wykazując się cierpliwością dokładnością.
 7. Dąży do ukończenia rozpoczętych ćwiczeń, wykazując się samokontrolą i zaangażowaniem podczas pracy.
 8. Usprawnia technikę czytania.
 9. Pisze staranniej pod względem graficznym i poprawniej pod względem ortograficznym.
 10. Doskonali logiczne myślenie.
 11. Uważnie czyta polecenia ćwiczeń.
 12. Sprawnie odszukuje, odczytuje informacje w różnych źródłach i potrafi je wykorzystać.
 13. Wykorzystuje zdobyte umiejętności i sprawności podczas nauki szkolnej.
 14. Umiejętnie gospodaruje czasem swojej pracy.

Ewaluacja zajęć

Ewaluacja programu następuje przez:

 • monitorowanie obecności ucznia na zajęciach;
 • zaangażowanie i chęć uczestniczenia w zajęciach;
 • śledzenie wyników osiąganych na zajęciach szkolnych;
 • rozmowy z rodzicami.

Literatura:

 • M. Bogdanowicz „Trudności w czytaniu i pisaniu”
 • B. Zakrzewska „I ty będziesz dobrze pisać”
 • B. Zakrzewska „Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu”
 • B. Zakrzewska „Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń”
 • W. Turewicz „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kl. I-III „
 • M. Patzerowa „Czytam, piszę i rysuję”
 • B. Zakrzewska „Moje dziecko źle czyta i pisze”

Autor: Agnieszka Mroczek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz