Program zajęć plastycznych z elementami arteterapii

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 lutego 2016 roku.

„TWORZĘ WIĘC JESTEM”

Pomalowane ręce - Program zajęć plastycznychOpracowanie: Dorota Staniek-Szura

Spis treści:

1. Charakterystyka programu
2. Cele zajęć
3. Procedury osiągania celów
4. Metody i formy pracy
5. Materiały i środki dydaktyczne
6. Techniki plastyczne
7. Treści edukacyjne
8. Tematy zajęć
9. Opis założonych osiągnięć ucznia
10. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia
11. Ewaluacja programu
12. Literatura

 

1. Charakterystyka programu

Program zajęć plastycznych z elementami arteterapii przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej. Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świataw całym procesie edukacji. Główne założenia programu to wzbudzanie zainteresowań plastycznychdzieci, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Plastyka odgrywa ważną rolęw nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresjęi umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudzazaciekawienie i rozwija wrażliwość.Zajęcia plastyczne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowańi zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której uczniowie uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne. Istotną sprawą jest również uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Zajęcia plastyczne korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację.Arteterapia nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych, ale w zawartym w nich przekazie emocjonalnym. Sam proces tworzenia jest często ważniejszy od końcowego efektu pracy. W przypadku dzieci upośledzonych umysłowo, celem arteterapii nie jest stworzenie pięknego dzieła, lecz przekonanie ucznia, że jest sprawczy, że potrafi „coś” zrobić.

2. Cele zajęć arteterapii:

Cele ogólne:
1. Stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
3. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
4. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia.
5. Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
6. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.
9. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
10. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.

Cele operacyjne:
1. Uczeń zna i stosuje różne techniki plastyczne.
2. Uczeń posługuje się podstawowymi narzędziami i materiałami.
3. Uczeń dba o porządek na stanowisku pracy.
4. Uczeń współpracuje w grupie.

3. Procedury osiągania celów:

Osiągnięcie założonych celów wymaga zastosowania skutecznych form i metod pracy, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne uczniów, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwić osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka.
Zadania i stopień trudności będą dostosowane indywidualnie możliwościuczniów.
Celem programu jest wspomaganie rozwoju ucznia, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na piękno otaczającego świata oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie.
Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć kształcenia zintegrowanego. Zajęcia plastyczne z elementamiarteterapii przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do klasy IIISzkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej. Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną lub co 2 tygodnie przez 2 godziny lekcyjne w zależności od aktualnej potrzeby.Program będzie zrealizowany w roku szkolnym 2014/2015

4. Metody i formy pracy:

Metody pracy:
– pogadanka
– metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku”
– pokaz
– multimedialne środki przekazu – Internet
– praca z komputerem
– obserwacja
– spacer
– zabawa
– organizowanie wyjść tematycznych np. do parku, lasu, muzeum
– zajęcia plenerowe

Formy pracy:
– praca indywidualna
– praca grupowa
– praca zespołowa

5. Materiały i środki dydaktyczne:

Farby plakatowe i akwarelowe, pędzle, kubeczki, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, flamastry, ołówki, czarny tusz, plastelina, modelina, masa solna, miska, woda, stemple wykonane z warzyw, papier kolorowy, bloki rysunkowe i techniczne, arkusze szarego papieru, gazety, pasta do zębów, bibuła gładka i marszczona, klej, nożyczki, wełna, tektura, owoce, warzywa, guziki, nakrętki plastikowe, farba w sprayu, orzechy, jarzębina, kasztany, żołędzie, szyszki, kamyki, piórka, muszelki, mech, gałązki drzew, kwiaty, liście, trawa, kreda, świeca, wykałaczki, patyki, butelki plastikowe, szablony, piasek, papier do ksero, koronki, firanki, tłoczona tektura, pończochy lub rajstopy, wata, zszywacz biurowy, gumki recepturki, drucik, spinki do włosów, zaostrzony patyczek, folia, papier samoprzylepny, ścinki tkanin, kasza, fasola, ryż, koraliki, tasiemka, wstążki, pudełka, waciki, pojemniki plastikowe, metalowe lub szklane, nasiona, ziarna, pestki, rękawiczki, skarpety, guziki, igła, nici, drobny makaron, karton z mandalą, skorupki z jaj, sól, ilustracje, fotografie i rysunki, karton z konturem drzewa, nagrania CD, prezentacje multimedialne, komputer

6. Techniki plastyczne:

1. Malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe, pasta do zębów, malowanie nitką.
2. Rysunek – kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca.
3. Witraż z papieru i z bibuły.
4. Małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – orgiami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form użytkowych z różnych materiałów (materiały przyrodnicze, opakowania).
5. Wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, wydrapywanki.
6. Małe formy graficzne – stemplowanie, odciskanie.
7. Collage, frottage.
8. Praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe, itp.
9. Mandale.
10. Obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami.

7. Treści edukacyjne:

– Układanie kompozycji przestrzennychz materiałów przyrodniczych
– Obserwowanie przedmiotów i zjawisk w terenie.
– Oglądanie prezentacji multimedialnych o tematyce przyrodniczej.
– Projektowanie i wykonanie kartek i ozdób świątecznych.
– Obserwowanie, interpretowanie i przestawianie w swoich pracach piękna otaczającego świata.
– Rysowanie, malowanie i modelowanie różnych przedmiotów.
– Projektowanie i wykonanie elementów dekoracyjnychprzestrzennych i płaskich.

8. Tematy zajęć:

WRZESIEŃ

„Moje wakacyjne wspomnienia” – wypełnianie gotowych konturów krajobrazu kredkami pastelowymi lub ołówkowymi techniką frottage, wykorzystanie materiałów o wyraźnej fakturze np. koronki, firanki, tłoczone tektury.
Pomoce – kredki pastelowe, ołówkowe, karton, materiały o wyraźnej fakturze np. koronki, firanki, tłoczone tektury.

„Drzewo we wszystkich porach roku” – malarstwo plakatowe. Wspólne rysowanie dużego drzewa na arkuszu szarego papieru, podzielenie go na 4 części, malowanie każdej z nich zgodnie z porą roku.
Pomoce – kredki, ołówek, farby, pędzel, woda, kubek, szary papier.

„Leśne ludziki są wśród nas” – wykonanie z materiału przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierząt, ptaków.
Pomoc orzechy, jarzębina, kasztany, żołędzie, szyszki, patyczki, piórka, plastelina, modelina.

„Świat nitką malowany”- maczanie nici lub wełny w farbie (czyste końcówki wystają poza kartkę), układanie wzoru na jednej połowie kartki, złożenie kartki i wyciąganie nici lub wełny; dorysowywanie dowolnych elementów farbami, kredkami lub ołówkiem.
Pomoce – nici lub wełna o różnej grubości, farby, kubek, woda, pędzel, kredki, ołówek, karton.

PAŹDZIERNIK

„Kosz pełen darów jesieni” – stemplowanie darami natury. Malowanie farbą przekrojonych na pół owoców i warzyw, odciskanie na kartonie różnych wzorów, łączenie poszczególnych wzorów flamastrami według własnego pomysłu.
Pomoce – biały karton, farby, pędzel, pojemnik plastikowy, owoce, warzywa, flamastry.

„Jesienne liście spadają już z drzew”- spacer do parku, kolorowanie dużych szablonów liści w plenerze kredkami pastelowymi lub ołówkowymi.Obserwacja piękna jesiennych drzew, pogadanka na ten temat.
Pomoce – kredki pastelowe lub ołówkowe, szablony liści.

„Podziwiamy piękno jesiennego lasu”- plakat grupowy – wydzieranka z gazet, możliwość łączenia kilku technik. Rysowanie drzew świecą, następnie pomalowanie ich czarnym tuszem. Wydzieranie i przyklejanie na karton roślin, grzybów, zwierząt i obrysowywanie ich flamastrami.
Pomoce – kredki pastelowe lub ołówkowe, świeca, czarny tusz, karton, klej, gazety.

„Kolorowe jesienne witraże” – przedstawienie za pomocą kolorowych papierów i bibuły motywów jesiennych w technice witrażu.
Odrysowywanie od szablonów, wycinanie, klejenie poszczególnych elementów. Pomoce – kolorowy papier, bibuła, nożyczki, karton, szablony, ołówek, klej.

„Ptaki siedzą na drzewie” – collage z wykorzystaniem materiałów naturalnych (suszone liście), łączenie różnorodnych materiałów plastycznych. Praca w grupach. Odrysowywanie ptaków od szablonów, wypełnianie konturów różnymi materiałami, malowanie tła kolorową kredą.
Pomoce – szablony, kolorowa kreda, suszone liście, kolorowy papier, gazety, nożyczki, karton, klej.

LISTOPAD

„Mieszkańcy innej planety” – wykonanie niezwykłych istot z wykorzystaniem zużytych opakowań.
Pomoce – plastelina lub modelina, guziki, patyczki, plastikowe zakrętki, pudełka kartonowe.

„Wizyta w jesiennym sadzie” – małe formy rzeźbiarskie wykonane w masie solnej. Samodzielneprzygotowanie masy solnej, tworzenie kompozycji przestrzennych – owoców z sadu.
Pomoce – miska, woda, mąka, sól, tektura.

„Podziwiamy piękno darów jesieni” – przestrzenne formy z papieroplastyki Wykonanie owoców i warzyw z papieru i gazet, malowanie ich kolorowymi farbami oraz pastą do zębów.
Pomoce – biały karton, farby, pędzel, pasta do zębów, pojemnik plastikowy, gazety, papier ksero.

„Uśmiechnięta dynia” – wykonanie lampionu z dyni, usuwanie miąższu, wycinanie otworów, przygotowanie nasion do suszenia. Pogadanka na temat hodowli i przeznaczenia dyni.
Pomoce – dynia, nożyk, świeca, podkładki.

GRUDZIEŃ

„Mikołajkowe prezenty – nasze marzenia” (temat na 2godziny lekcyjne) – wydrapywanka – malowanie kartonu farbami w różnych kolorach; dokładne pokrycie całej kartki świecą, rysowanie blisko siebie pionowych, poziomych i kolistych linii; malowanie całej kartki czarnym tuszem (wcześniej trzeba namydlić pędzel, by tusz nie ściekał ze śliskiej powierzchni kartki); odłożenie prac do wyschnięcia. Rysowanie – wydrapywanie za pomocą spinki do włosów, zaostrzonego patyczka lub innego narzędzia, którym uda się usunąć warstwę świecy i tuszu; wydrapywanie wzorów prezentów; dzieciom młodszym szkicujemy wzór na tuszu.
Pomoce – farby akwarelowe, karton, pędzel, woda, kubek, świeca, spinka do włosów, zaostrzony patyczek, czarnym tusz.

„Kolorowe kartki z okazji Bożego Narodzenia” – zaprojektowanie i wykonanie kartek świątecznych według własnego pomysłu – technika dowolna. Może być rysowanie świecą, następnie malowanie farbą lub techniką collage czy frottage.
Pomoce – brystol, folia, papier samoprzylepny, suszone liście, kwiaty, ścinki tkanin, papier kolorowy, kasza, ryż, klej, flamastry, farba, pędzel, kubek, świeca, kredki, plastelina.

„Nasze ozdoby choinkowe” – formowanie papieru – wykonanie ozdób choinkowych techniką orgiami, ozdabianie ich różnymi materiałami.
Pomoce – brystol, bibuła, kolorowy papier, folia, szyszki, koraliki, farba w sprayu, tasiemka, koronka, nożyczki, klej.

STYCZEŃ

„Zimowy krajobraz nocą” – malowanie różnych wzorów białą farbą plakatową białą kredką lub białą kredą na czarnym lub granatowym kartonie; wycięcie z białego kartonu – formy okna i przyklejenie go do rysunku.
Pomoce – czarny lub granatowy karton, biały karton, biała kredka, biała kreda, nożyczki, biała farba, pędzel, klej, kubek, woda.

„Maska karnawałowa” – wykonanie i ozdabianie maski na karnawał.
Pomoce – brystol, papier kolorowy, gazety, flamastry, nożyczki, taśma samoprzylepna, zszywacz biurowy, wstążki, klej, koraliki, farba, pędzel, klej, kubek, woda.

„Karmnik dla ptaków” – wykonanie karmnika dla ptaków według instrukcji „krok po kroku”.
Pomoce – pudełka, ścinki tkanin, nożyczki, pędzel, farby, klej, kubek, woda.

„Pomysłowe rzeźby ze śniegu” – indywidualne lepienie różnych kształtów ze śniegu według własnego pomysłu, złączenie ich w jedną wspólną rzeźbę. Jeśli nie będzie śniegu lepienie z plasteliny lub z modeliny.
Pomoce – plastelina lub modelina.

LUTY

„Nasz wesoły bałwanek”- lepienie bałwana ze śniegu lub wyklejanie bałwana z okrągłych wacików, dorysowywanie i doklejanie dodatkowych elementów.
Pomoce – waciki, karton, papier kolorowy, klej, flamastry, pędzel, farby, kubek, woda.

„Kartki walentynkowe” – zaprojektowanie i wykonanie kartek walentynkowych, technika dowolna – do wyboru z propozycji podanych przez nauczyciela. Pomoce – brystol, folia, papier samoprzylepny, suszone liście i kwiaty, ścinki tkanin, papier kolorowy, bibuła, klej, flamastry, kredki, plastelina, pędzel, farby, kubek, woda.

MARZEC

„Fantazyjny wazon” – wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika różnymi materiałami.
Pomoce – pojemnik plastikowy, metalowy lub szklany, plastelina, nasiona, ziarna, pestki, ścinki tkanin, papier kolorowy, gazety, klej, folia.

„Kolorowy stworek” – wykonanie stworka z rękawiczki lub skarpety wypchanej watą. Ozdabianie guzikami i elementami dekoracyjnymi.
Pomoce – rękawiczki, skarpety, kolorowy papier, guziki, igła, nitka, wełna, tasiemki, klej.

„Wielkanocne pisanki” – odrysowywanie od szablonów konturów pisanek, wypełnianie ich dowolnymi materiałami.
Pomoce – karton, szablony pisanek, flamastry, ryż, kasza, drobny makaron, plastelina, klej, pędzel, farby, woda, kubek, ścinki tkanin, bibuła, papier kolorowy.

„Kolorowe mozaiki” – kolorowanie i ozdabianie mandali.
Pomoce – karton z mandalą, klej, skorupki z jaj, pędzel, farby, woda, kubek, kredki, plastelina, papier kolorowy, wycinki gazet, tkaniny, ryż.

KWIECIEŃ

„Spacer po Starym Mieście” – oglądanie w Internecie zabytków naszego miasta; oglądanie ilustracji przedstawiających nasze kamienice i ulice. Wykonanie makiety naszego miasta, wykorzystanie w pracy różnorodnych materiałów; praca zbiorowa.
Pomoce – pudełka, folie, pędzel, farby, woda, kubek, papier samoprzylepny, patyki, suszone liście, ścinki tkanin, papier kolorowy, kasza, fasola, klej, tektura.

„Obrazek z kleksów” – wykonanie kleksa z farby, posypanie go solą; dorysowywanie pojedynczych elementów kredkami, flamastrami lub farbami.
Pomoce – biały karton, farba, sól, flamastry, kredki, pędzel, farby, woda, kubek.

„Sztuczne ognie nad miastem” – malowanie w technice natryskowej (z kartonu wycinamy zarys miasta, szablon przykładamy na czarną kartkę, pryskamy białą farbą, następnie robimy kleksy kolorowymi farbami, które rozmazujemy cienkim patyczkiem, nadając im formę wybuchających ogni).
Pomoce – biały i czarny karton, czarny tusz, patyczki, pędzel, farby, woda, kubek.

„Piękno podwodnego świata” – oglądanie rysunków, fotografii przedstawiających życie w głębinach mórz i oceanów; wykonanie plakatu według własnego pomysłu. Naklejanie na karton kolorowych ilustracji, elementów z kolorowego papieru, piasku, muszelek, trawy, tkanin, bibuły.
Pomoce – karton, kolorowe ilustracje, kolorowy papier, piasek, muszelki, trawa, ścinki tkanin, bibuła, pędzel, farby, woda, kubek.

MAJ

„Kwiaty dla mamy” – wyklejanka z papieru kolorowego i z kłębuszków wełny; wycinanie lub wydzieranie kwiatów z papieru kolorowego; nawijanie wełny na palec, obcinanie wełny i wyklejanie z tych kłębuszków różnych kwiatów.
Pomoce – kolorowy brystol, wełna, klej, papier kolorowy, nożyczki.

„Moje ulubione zwierzątko” – oglądanie ilustracji, fotografii i rysunków przedstawiających różne zwierzęta, pogadanka na ten temat. Wykonanie zwierzątka z plasteliny lub z masy solnej na bazie pojemnika plastikowego.
Ozdabianie zwierzątka koralikami i guzikami.
Pomoce – koraliki, guziki, plastelina lub z masa solna, pojemnik plastikowy.

„Kwitnące drzewo” – wypełnianie konturów obrazka kulkami z bibuły – praca zbiorowa. Wykonanie kulek z bibuły, naklejanie ich na kontur drzewa.
Pomoce – karton z konturem drzewa, kolorowa bibuła, klej.

„Sztuka muzealna i pozamuzealna” – wizyta w muzeum lub oglądanie albumów, filmów, korzystanie z Internetu – wirtualna wizyta w muzeum.

CZERWIEC

„Spacer do parku” – spacer do parku, omawianie piękna przyrody, nauka rysowania drzewa według wzoru.
Pomoce – brystol, kredki ołówkowe.

„Czarno-biały świat” – Rysowanie po wzorze flamastrem na białym kartonie gotowego rysunku, wycinanie go i przyklejanie na czarnym kartonie.
Pomoce – czarny i biały karton, klej, nożyce.

„Kolorowe ptaki” – tworzenie kompozycji przestrzennych z papieru, według instrukcji „krok po kroku”.
Pomoce – kolorowy brystol, klej, nożyce.

„Wakacje tuż, tuż” – zajęcia w plenerze, wykonanie mandalizmateriału przyrodniczego, praca w grupach.
Pomoce – patyki, piasek, kwiaty, liście, kamyki, szyszki, gałązki, trawa.

9. Opis założonych osiągnięć ucznia:

Realizacja treści programowych zajęć plastycznych powinna przyczynić się do:
– poznania różnych technik plastycznych
-poznania podstawowych reguł i zasad obowiązujących podczas wykonania prac plastycznych
– rozwijania wyobraźni i logicznego myślenia
– doskonalenia umiejętności manualnych i percepcyjnych
– poznania różnych materiałów plastycznych
– przenoszenia zdobytej wiedzy i umiejętności do życia codziennego
– rozwijania zainteresowań uczniów
– urozmaicenia zajęć
– aktywizacji i integracji uczniów
– rozwijania umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy oraz ekonomicznego wykorzystywania materiałów
– wzrostu wiary we własne siły i możliwości
– eliminacji negatywnych emocji, zachowań
– rozwijania umiejętność pracy w zespole

10. Ocena osiągnięć ucznia:

Podczas zajęć plastycznych ocenie podlegać będzieaktywność ucznia, samodzielność, pomysłowość, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozytywne zmiany w zachowaniu np. wyciszenie, akceptacja siebie i innych, nabycie pozytywnych nawyków i reakcji. Praca poszczególnych uczniów będzie oceniana na bieżąco w formie pochwały słownej, podczas wykonywania danej pracy oraz po jej zakończeniu. Ważne jest, aby to była ocena pozytywna, ponieważ ma ona na celu zachęcenie dziecka do dalszego działania. Istotna jest tutaj pochwała ze wskazaniem dobrych stron i pozytywnych zachowań ucznia.
Powyższe formy oceny mają motywować uczniów do pracy i zapewnić im bezstresowe uczestnictwo w zajęciach oraz zaspokoić potrzeby: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianymi docenianym; Każdy uczestnik na miarę swoich możliwości będzie motywowany do wypowiadania się na temat wykonanej przez siebie pracy oraz dyskutowania z nauczycielem i resztą grupy. Taka forma oceny pobudza i rozwija wyobraźnię, uświadamiao własnych przekonaniach i uczuciach. W ramach oceniania osiągnięć uczniów prowadzona będzie bieżąca wystawa klasowa prac plastycznych oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych po realizacji programu.

11. Ewaluacja programu:

Ewaluacja programu pozwoli na poznanie osiągnięć i umiejętności uczniów oraz uzupełnienie ewentualnych braków występujących w realizacji założonych treści i celów. Ewaluacja poprzez ukazanie mocnych i słabych stron programu, daje szansę na podniesienie efektów pracy, staje się punktem wyjścia do dalszego działania i ewentualnej modyfikacji realizowanego programu. Efekty pracy dzieci będą prezentowane na wystawie klasowej, na spotkaniach z rodzicami, oraz na wewnątrzszkolnych konkursach plastycznych.
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą:
– analiza prac plastycznych dzieci
– monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć
– własne obserwacje osiągnięć oraz zachowania uczniów
– wyrażanie zadowolenia z zajęć za pomocą znaków graficznych (emotikony)

Literatura:

1. ,,Każde dziecko to potrafi” S. Wetzel – Maesmanns, Delta Kielce 2000
2.,,Zabawy ze sztuką” – podręcznik metodyczny dla nauczycieli – Anna Kalbarczyk, Wydawnictwo ,,Impuls” Kraków 2006.
3. ,,Trening twórczości” E. Nęcka, Wydawnictwo psychologiczne Gdańsk 2005.
7. „Techniki plastyczne dla dzieci” A. Jabłońska, KDC Warszawa 2004
4. ,,160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III”
A. Boguszewska, A.Weiner, Impuls Kraków 2002
5. „Zabawy plastyczne” A. Jabłońska, Świat książki Warszawa 1997.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz