Wiosenne brzmienia – scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 czerwca 2020 roku.

Temat zajęć: Wiosenne brzmienia.

Czas trwania zajęć:

dwie godziny

Miejsce zajęć:

sala zajęć zespołu rewalidacyjno-wychowawczego

Uczestnicy zajęć:

wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ze współwystępującymi zaburzeniami (3 osoby)

Środki dydaktyczne:

 • lampka zapachowa, olejek cytrynowy
 • materiał przyrodniczy (ziemia, cytryna, rośliny)
 • odtwarzacz
 • laptop, głośnik
 • PCS „wiosna”
 • fotografie uczestników zajęć
 • komunikator
 • chusta, tkanina zielona
 • bębenki
 • wiersz „Wiosenne porządki” Jana Brzechwy
 • utwór „Wiosna” Antonio Vivaldiego
 • piosenka „Daj rękę wiosenko”
 • „Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki” Marty Bogdanowicz
 • nagranie „Rymowanki – przytulanki” w wykonaniu Jerzego Stuhra,
 • utwór „Wiosna” Skaldowie
 • muzyka relaksacyjna
 • bajki, słuchowiska

Cele zajęć

Cel ogólny:   

 • stymulacja percepcji słuchowej
 • rozwijanie zainteresowania zmianami w otaczającym świecie

Cele szczegółowe – wychowanek:

 • wykazuje aktywność poznawczą samorzutną i kierowaną
 • odbiera proponowane bodźce wiosenne reagując na stworzony klimat zajęć
 • bogaci słownictwo rozumiane związane z porą roku, osłuchuje się ze słowem wiosna
 • dostrzega PCS–y towarzyszące słowom
 • jest sprawczy, wysyła komunikaty
 • uczestniczy w odtwarzaniu komunikatów z komunikatora
 • wyraża odczucia związane z bodźcami słuchowymi
 • lokalizuje dźwięki
 • współdziała w wydobywaniu dźwięków
 • czuje się członkiem grupy
 • czuje się bezpieczny

Metody pracy:

 • zabawa słowna połączona z dotykiem i ruchem oraz muzyką
 • metoda naśladowcza
 • elementy muzykoterapii, chromoterapii, aromaterapii
 • pokaz
 • biblioterapia
 • praktycznego działania
 • stymulacji polisensoryczanej
 • elementy metody Affolter
 • relaksacja
 • modyfikacja zachowań z użyciem wzmocnień stymulujących

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna

Rola nauczyciela:

wspiera, aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania

Rola wychowanka:

na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach

Przebieg zajęć

I. Zajęcia wstępne:

 1. Organizacja przestrzeni, pozycjonowanie uczestników.
 2. Zapalenie lampki zapachowej z olejkiem cytrynowym.
 3. Powitanie każdego wychowanka – wypowiadanie jego imienia, obdarzenie go uwagą.
 4. Przedstawianie się komunikatorem, zaznaczanie listy obecności (zdjęcia), głośne wypowiadanie imion, przedłużanie i podkreślanie głoski wiosny „o”.

II. Zajęcia właściwe:

1. Wprowadzenie w tematykę wiosenną, osłuchanie z terminologią w oparciu o doświadczanie:

 • Słyszenie słowa „wiosna” i prezentacja PCS-u.
 • Wysłuchanie krótkiego opowiadania o wiośnie wspartego wielozmysłowym odczuwaniem materiału przyrodniczego jak cytryna, ziemia, rośliny.
 • Słyszenie o potrzebie odpowiedniego ubierania się do aktualnej pogody podczas nakładania odzieży wierzchniej.
 • Wysłuchanie wiersza „Wiosenne porządki” Jana Brzechwy z podkreśleniem słów: wiosna, wietrzyk, słońce, kwiecie, bocian.

2. Stymulacja dźwiękami wiosny:

 • Wysłuchanie aktywizującego utworu „Wiosna” Antonio Vivaldiego.
 • Ćwiczenia z bębenkiem:

– usłyszenie dźwięku,

– lokalizowanie źródła dźwięku,

– wydobywanie dźwięków cichych i głośnych (uderzanie lub pocieranie bębenka),

– wspólne wydobywanie dźwięku,

– rytmizowanie przy piosence „Daj rękę wiosenko”,

– wystukiwanie rytmu na dostępnych częściach ciała.

3. Zabawy słowno-muzyczno-ruchowe:

 • Zabawy przy słowach rymowanek wsparte dotykiem w oparciu o „Rymowanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki” Marty Bogdanowicz oraz nagrania „Rymowanki – przytulanki” w wykonaniu Jerzego Stuhra.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem zielonej chusty przy utworze „Wiosna” Skaldowie.

4. Relaks:

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej z odgłosami przyrody, ewentualne słuchanie ulubionych nagrań bajek z efektami dźwiękowymi.

III. Zajęcia końcowe:

 1. Gaszenie lampki zapachowej.
 2. Wymienianie pozytywnych zachowań, reakcji, chwalenie.
 3. Porządkowanie sali po zajęciach.
 4. Pożegnanie się słowem, gestem.

Uwagi:

Przebieg zajęć może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb wychowanków, samopoczucia, zachowań trudnych.

Autor: Irena Wasyluk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz