Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 września 2020 roku.

I. Metryczka

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia ucznia

Podstawa założenia programu

Nr i data wydania orzeczenia

Nazwa szkoły

Rok szkolny

II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozpoznanie: autyzm

Zalecenia dotyczące zajęć rewalidacyjnych:

 • Ćwiczenia percepcji słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 • Usprawnianie funkcjonowania poznawczego.
 • Usprawnianie pamięci mechanicznej i logicznej, trwałej i bezpośredniej.
 • Rozwijanie myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości.

III. Cele zajęć

Cele główne:

 • Kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych umożliwiających funkcjonowanie w grupie i relacji z dorosłymi.
 • Maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia.
 • Wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania.
 • Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Doskonalenie umiejętności prospołecznych.

Cele szczegółowe:

 • Wytworzenie pozytywnej więzi emocjonalnej z uczniem.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa i zaufania.
 • Wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości.
 • Skorygowanie błędnego obrazu świata i samego siebie.
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego w związku z sytuacjami stresowymi poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami.
 • Umożliwienie uczniowi wyrażenia tego, co go aktualnie martwi, czego się obawia.
 • Nabycie umiejętności kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością.
 • Nabycie umiejętności rozładowywania nagromadzonych napięć w sposób bezpieczny i akceptowany społecznie.
 • Umiejętność zastosowania metod i technik relaksacji, odprężania się.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Przestrzeganie obowiązujących zasad i norm w społeczeństwie.
 • Wzrost motywacji do pracy i wysiłku umysłowego.

IV. Treści realizowane na zajęciach

 • Jak podejmować decyzje.
 • Szanowanie praw innych do innego zdania.
 • Rozważanie decyzji alternatywnych i ich skutków.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem. 
 • Przyczyny, przejawy i skutki agresji.
 • Techniki zapanowania nad własnymi negatywnymi emocjami. 
 • Kulturalny człowiek w społeczeństwie.
 • Co człowiek świadomie wybiera, o czym jest przekonany, co uważa za swój własny wybór.
 • Poczucie odpowiedzialności za swoje słowa.
 • Straty płynące z oszukiwania ludzi i siebie.
 • Poznaję własne zdolności i umiejętności oraz niedoskonałości i ograniczenia.
 • Moje mocne strony.
 • Poznaję własne możliwości – mapa myśli.
 • Trening twórczości.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów.
 • Mam przyjaciela i jestem przyjacielem.
 • Tworzymy komiks – trudności w relacjach społecznych.
 • Wyrzuć złość do kosza – uświadomienie sobie czynników wpływających na nasze stany emocjonalne – rzeczy, które najczęściej wywołują u nas złość.
 • Nie moralizuj – samoświadomość.
 • Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne.
 • Emocje moje i innych ludzi.
 • Rozmowy Komiksowe – relacje interpersonalne.
 • Mapa myśli – temat dowolny.
 • Kim jestem? Co czuję? Czego potrzebuję?
 • Scenki sytuacyjne – sytuacje dla mnie trudne i stresujące.
 • Trening Jacobsona – progresywna relaksacja mięśni.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 V. Metody i techniki pracy

 • Plany aktywności.
 • Trening prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych.
 • Elementy biblioterapii (w oparciu o teksty terapeutyczne).
 • Elementy dramy (odgrywanie ról, scenki).
 • Rozmowa kierowana, pogadanka.
 • Muzykoterapia.
 • Elementy pantomimy.
 • Burza mózgów.
 • Prezentacje multimedialne.
 • Zadania grafomotoryczne.
 • Metoda wpływu osobistego (sugestie, przykłady osobiste, wyrażanie opinii).
 • Rebusy, krzyżówki, szyfrogramy, wykreślanki, labirynty.
 • Memory obrazkowe.
 • Gry planszowe.
 • Arteterapia.

VI. Zasady pracy

 • Stawianie wymagań dostosowanych do aktualnego samopoczucia i możliwości ucznia.
 • Zasada akceptacji i życzliwości w stosunku do ucznia (szczególne okazywanie troski, bazowanie na mocnych stronach).
 • Zasada indywidualizacji.
 • Zasada motywacji działania (stawianie jasnych celów i oczekiwań, kierowanie się zasadą braku przymusu – tak kierować pracą, aby uczeń miał wrażenie, że sam chce).
 • Zasada dostosowania zadań do jego potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych.
 • Zasada wszechstronnej aktywizacji (uwzględnianie aktualnie preferowanych zdolności).
 • Zasada stopniowania trudności zadań.
 • Zasada kształtowania pozytywnych stosunków interpersonalnych.
 • Zasada wzmocnień pozytywnych.
 • W razie potrzeby stosowanie krótkich przerw w pracy.
 • Zasada systematyczności.

VII. Forma pracy

Zajęcia indywidualne

Zajęcia rewalidacyjne, 2h, rok szkolny

Ewaluacja

 • Obserwacja postępów terapeutycznych ucznia (wiedza, umiejętności, aktywność, systematyczność, wkładany wysiłek).
 • Podsumowanie efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń poczyni postępy w zakresie uspołecznienia, komunikowania się z rówieśnikami i nauczycielami. Wzbogaci zakres słownictwa czynnego akceptowanego przez społeczeństwo. Będzie dostosowywał się do norm i zasad panujących w grupie. Obniży się u ucznia poziom stresu, napięcia i niepokoju. Zwiększy się poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia sprawczości i sukcesu w sytuacji zadaniowej.

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem.

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych opracowała: Katarzyna Szczechowicz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

One Comment

 1. Bardzo proszę o podpowiedź, w którym rozporządzeniu znajdę informację jak zbudowac dziennik i program zajęć rewalidacyjnych?

Dodaj komentarz