Plan rewalidacji indywidualnej dla ucznia III klasy gimnazjum

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 lutego 2019 roku.

kartka papieru i długopis na stole, obok filiżanka kawy

Plan rewalidacji indywidualnej został opracowany na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w … określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną; objęty jest zajęciami rewalidacji indywidualnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Cel główny zajęć rewalidacyjnych

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest adekwatne do możliwości ucznia funkcjonowanie w warunkach szkolnych oraz optymalna stymulacja jego rozwoju, a także nabywanie przez niego wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w życiu, rozwijanie jego autonomii, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenie go, stosownie do możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu postrzegać siebie jako niezależną osobę.

Cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych: 
 • stymulacja rozwoju poznawczego,
 • usprawnianie obniżonych funkcji percepcyjno – motorycznych (rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania podczas obserwacji rzeczywistości i na obrazkach, przez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów, przez wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważanie zmian w otoczeniu, rozwijanie percepcji słuchowej przez ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizę i syntezę słuchową), myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w tym także umiejętności czytania, pisania (usprawnianie spostrzegania wzrokowego i słuchowego, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej) oraz elementarnych umiejętności matematycznych (porównywanie, odwzorowywanie, porządkowanie zbiorów przedmiotów, liczenie i posługiwanie się pieniędzmi),
 • poszerzanie słownika i wiadomości o najbliższym środowisku społeczno – przyrodniczym,
 • wzmacnianie i rozwijanie umiejętności funkcjonalnych, wdrażanie do samodzielności w czynnościach dnia codziennego, nauka korzystania z urządzeń technicznych ułatwiających funkcjonowanie w życiu,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu środowiska, w którym uczeń przebywa, sytuacji i obiektów, z których będzie korzystał w przyszłości,
 • nauka pożądanych zachowań w grupie rówieśniczej,
 • stwarzanie sytuacji umożliwiających chłopcu osiągnięcie sukcesu (wykorzystanie zainteresowania ucznia piłką nożną).
Procedury osiągania celów

W czasie trwania zajęć nauczyciel będzie podkreślał mocne strony ucznia, starał się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęcał go do pracy, a także pomagał pokonywać trudności. Praca z chłopcem będzie opierała się na konkretach, obserwacji, słowie i działaniu. Często zajęcia będą miały charakter zabawy.

Zasady:
 • zasada gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną i specjalistyczną pomocą,
 • zasada aktywnego i świadomego udziału ucznia w procesie nauczania i uczenia się,
 • zasada zintegrowanego oddziaływania,
 • zasada systematyczności,
 • zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu.
Metody: aktywizujące:
 • problemowe (elementy dramy, gry dydaktyczne, elementy dyskusji, drzewa decyzyjnego, bajkoterapii, zagadki, zabawa),
 • praktyczne (naśladownictwo),
 • eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja).
Forma pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:
 • kredki, klej, nożyczki, kartki papieru, wycinanki i farby, itp.,
 • zeszyt,
 •  rozsypanki wyrazowe, teksty do pisania, krzyżówki, rebusy,
 • historyjki obrazkowe, obrazki sytuacyjne,
 • figury geometryczne, klocki,
 • komputer,
 • plansze dydaktyczne, zegar,
 • piłeczki, woreczki, dzwonki,
 • karty pracy,
 • czasopisma „Kumpel”, „Victor Junior”,
 • lokalna prasa,
 • płyty CD, filmy,
 •  małe AGD i inne w zależności od potrzeb.

W zajęciach rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej uwzględniono:

 • przekaz wiadomości w oparciu o materiał konkretno – obrazowy,
 • dostosowanie poziomu zadań do poznawczych możliwości ucznia,
 • stosowanie dodatkowych wyjaśnień, instrukcji, powtórzeń poleceń, upewnianie się, czy zostały właściwie zrozumiane,
 • dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wielokrotne powtarzanie zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i problemowych,
 • uczenie całościowe, sytuacyjne, wielozmysłowe, przygotowujące do niezależności.

Pobierz cały materiał

 

Plan rewalidacji indywidualnej opracowała: Ewelina Siemiątkowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz