Ocena efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 marca 2019 roku.

puzzle

Ocena efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego uczennicy z autyzmem, klasa V a

Data sporządzenia dokumentu: 18.01.2019 r.

OBSZAR EWALUACJI

OPIS OSIĄGNIĘĆ

1. KTÓRE CELE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

1.   Cele edukacyjne:

·       Dziewczynka stosuje poznane zasady uczenia się, co przekłada się na jej efekty pracy oraz polepszenie pamięci;

·       Znacząco poprawiła się technika oraz tempo czytania, uczennica rozumie przeczytany tekst, potrafi wskazać szczegółowe informacje;

·       Przepisując tekst popełnia coraz mniej błędów, pamięta o interpunkcji;

·       Wypowiedzi Laury są bardziej poprawne, stara się używać zdań rozwiniętych;

·       Nastąpił duży przełom w znajomości tabliczki mnożenia, która do tej pory sprawiała uczennicy ogromne trudności;

·       Chętnie stosuje pomoce dydaktyczne;

·       Znacząco rozwinęła zdolności plastyczne, przy wykonywaniu prac jest bardzo kreatywna;

·       Wzbogacił się jej zasób słownictwa, chociaż zdarza się, że używa nowopoznanych wyrazów w nieodpowiednim znaczeniu;

·       Nastąpiła ogromna poprawa w umiejętnościach uczennicy z języka angielskiego, dużo łatwiej zapamiętuje nowo poznane słówka, jest w stanie je powtórzyć, próbuje stosować poznane zasady gramatyki.

2.     Cele terapeutyczne:

·     Odważniej wchodzi w kontakt z rówieśnikami;

·     Sporadycznie wchodzi w konflikt z innymi uczniami;

·     Bardzo rzadko zdarzają się zachowania niepożądane;

·     Dziewczynka wykazuje dość dobrą motywację do nauki, sporadycznie wykazuje niechęć do nauki, czy wykonywania polecenia nauczyciela;

·     Rozpoznaje swoje emocje i uczucia oraz innych dzieci;

·     Coraz lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych.

2. W JAKI SPOSÓB ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE Zadania realizowane były zgodnie z informacjami i wytycznymi zawartymi w IPET. Uczennica na każdych zajęciach siedziała obok nauczyciela wspomagającego, w dobrze oświetlonym miejscu, dbano również, aby uczniowie nie hałasowali. Stworzenie takich warunków spowodowało, że uczennica czuła się bezpiecznie i nie było zbyt dużo bodźców, które by ją rozpraszały.

Nauczyciele pracujący z dzieckiem w codziennej pracy prowadzili zintegrowane działania, tj.:

·       stosowanie metod pracy, które znacząco ułatwiły proces opanowania nowych wiadomości i umiejętności np. oparte na działalności praktycznej, na obserwacji, aktywizujące,  oparte na pracy z tabletem oraz relaksacyjne;

·       karty pracy, sprawdziany, kartkówki dostosowywane były do możliwości uczennicy;

·       z materiału wybierano tylko najważniejsze informacje do zapamiętania oraz zaznaczano fragment tekstu jaki ma przeczytać;

·       przed omawianiem lektury, uczennica oglądała ekranizację książki, słuchała audiobooka, nauczyciela, który czytał fragment książki, samodzielnie czytała tylko wybraną część tekstu;

·       stosowano ocenianie zgodne z zapisem w SU, jak również brano pod uwagę wysiłek jaki uczennica wkładała w wykonanie zadania;

·       prace domowe były zadawane sporadycznie oraz dostosowywane były w taki sposób, aby uczennica mogła odrobić je samodzielnie;

·       podczas zajęć uczennica była doceniana, motywowana oraz otrzymywała pochwały słowne;

·       ściśle współpracowano z matką uczennicy.

3. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY Poziom wiedzy i umiejętności uczennicy znacząco się zwiększył, jednakże nadal należy :

– rozwijać i poszerzać zakres wiedzy z poszczególnych przedmiotów;

–  utrzymać wysoką motywację do nauki języka obcego;

– ćwiczyć umiejętność czytania i pisania oraz stosowania reguł ortograficznych;

– rozwijać umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi i wzbogacać słownictwo;

– angażować w życie kulturalne i społeczne szkoły;

– rozwijać jej samodzielność;

– stwarzać sytuacje do kontaktów z rówieśnikami i współpracy w grupie;

– rozwijać zdolności plastyczne uczennicy;

– w dalszym ciągu utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami;

W dalszej pracy z uczennicą należy stosować się do zaleceń zawartych w IPET.

4. MODYFIKACJA IPET DOKONANA NA  PODSTAWIE WOPFU Wszystkie zalecenia i dostosowania zawarte w IPET, uważa się za nadal obowiązujące. Brak modyfikacji IPET.
Podpis rodzica:
Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu:
Podpis dyrektora:

Opracowanie: Elwira Wilamowicz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz