Nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 3 sierpnia 2015 roku.

lawki1 września bieżącego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Według nowych przepisów, termin „upośledzenie umysłowe” zostanie zastąpiony określeniem „niepełnosprawność intelektualna”, które ma być mniej stygmatyzujące.

W rozporządzeniu wskazano katalog jednostek systemu oświaty, w których będzie organizowane kształcenie specjalne; katalog ten został uzupełniony o inne formy wychowania przedszkolnego. Kształcenie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, organizowane ma być we wszystkich typach szkół oraz w ściśle określonych ośrodkach.

Dokument stanowi, że zadaniem przedszkoli, szkół i ośrodków, do których uczęszczają dzieci i młodzież objęte kształceniem specjalnym, jest zapewnienie integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Niezależnie bowiem od formy kształcenia specjalnego, podejmowanie działań integrujących, urzeczywistniających ideę włączenia społecznego wynikającą z postanowień Konwencji o prawach osób niepełnoprawnych z 2006 roku, jest niezwykle ważne zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i w pełni sprawnych.

Według nowych przepisów, za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby dzieci w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach, aby umożliwić bardziej elastyczne podejście do uczniów.

Rozporządzenie precyzuje także zasady i zakres współpracy rodziców z nauczycielami, tak, by nie można było przerzucić na rodziców np. obowiązku zapewnienia sprzętu specjalistycznego dla dziecka czy zapewnienia mu opieki podczas przerw.

Określono również, jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. W przypadku uczniów niewidomych są to w szczególności: nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji. Dla uczniów niesłyszących lub z afazją należy zorganizować w szczególności naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, a dla uczniów z autyzmem, także z Zespołem Aspergera – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podpisane w dniu 24 lipca bieżącego roku nowe rozporządzenie zastąpi dwa dotychczas funkcjonujące akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Źródło: https://men.gov.pl, http://www.niepelnosprawni.pl

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz