Ja i moja rodzina – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 maja 2021 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut

Temat: Ja i moja rodzina – kształtowanie poczucia przynależności do rodziny

Cele ogólne:

 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
 • kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych
 • kształtowanie umiejętności określania pozytywnych cech ludzkich
 • kształtowanie wyrażania opinii o członkach rodziny, za pomocą inscenizacji

Cele szczegółowe – uczeń:

 • określa, czym jest rodzina
 • potrafi określić swoje miejsce w rodzinie
 • umie wypowiedzieć się na temat członków swojej rodziny
 • potrafi wymienić pozytywne cechy członków swojej rodziny
 • umie naśladować członków swojej rodziny

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • dokańczanie zdań
 • pogadanka
 • gra terapeutyczna – Pozytywne cechy z kapelusza
 • inscenizacja

Środki dydaktyczne:

 • komputer
 • Internet
 • interaktywne karty pracy

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu w języku ucznia

Potrafię opisać swoją rodzinę.

2. Czym jest rodzina? – burza mózgów – uczeń wypisuje na tablicy swoje skojarzenia ze słowem rodzina oraz moja rodzina.

https://www.liveworksheets.com/qj1344995eg

3. Ja i moja rodzina – uczeń wymienia najbliższych członków swojej rodziny, określa swoje miejsce w rodzinie.

https://www.liveworksheets.com/uf1892954oc

4. O mojej rodzinie – uczeń losuje członków swojej rodziny i tworzy krótki opis cech zewnętrznych oraz charakteru w postaci wypowiedzi ustnej.

https://wordwall.net/pl/resource/15980713

5. Pozytywne cechy z kapelusza – uczeń losuje pozytywne cechy charakteru wraz z ich opisem i przyporządkowuje je do członków swojej rodziny. Uczeń może dodawać cechy od siebie.

https://wordwall.net/pl/resource/15981799

6. Rodzinne kalambury – uczeń losuje kolejno trzech członków swojej rodziny oraz 3 sytuacje, jego zadaniem jest zainscenizować, jak wylosowana osoba zachowałaby się w danej sytuacji.

https://wordwall.net/pl/resource/15980713

https://wordwall.net/pl/resource/15982131

7. Podsumowanie – Uczeń dokańcza zdanie: Moja rodzina jest jak… ponieważ…

Pytanie do ucznia: Co Ci się podobało w zajęciach, a co nie?

Autor: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz