Program dla dzieci i młodzieży z autyzmem – Poznaję zawody

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 lipca 2018 roku.

Program „Poznaję zawody” na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019,2019/2020

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem …

Kucharz

PLAN PROGRAMU:
 1. WSTĘP
 2. CELE PROGRAMU
 3. ADRESACI PROGRAMU
 4. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 5. MODUŁY PROGRAMU
 6. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU
1.  WSTĘP

Ważnym zadaniem naszej placówki jest usamodzielnienie się wychowanków oraz zapoznawanie ich z najbliższym otoczeniem społeczno – kulturowym. W Programie „Poznaje zawody” na rok szkolny 2017/2018 dzieci poznają podstawowe terminy oraz czynności związane z wykonywaniem poszczególnych zawodów. Ponadto, będą rozwijać umiejętność współpracy w grupie.

Program „Poznaje zawody” na rok szkolny 2017/2018 podzielono na VI modułów, a realizowany będzie na terenie placówki oraz w najbliższym środowisku lokalnym. Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć edukacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Tęcza” dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu już od najmłodszych lat uczy dzieci samodzielności oraz zapoznawania się z najbliższym środowiskiem społeczno – kulturalnym. W miarę możliwości psychofizycznych oraz potrzeb każdego dziecka, terapeuci umożliwiają swoim wychowankom coraz większą swobodę w rozwiązywaniu codziennych problemów, podejmowanie decyzji dotyczących ich osoby, a także rozwijanie własnych zainteresowań.

W celu realizacji programu konieczna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, wycieczki do instytucji publicznie użytecznych i   obserwowanie ekspertów w dziedzinie konkretnego zawodu zapewni dzieciom bezpośrednią możliwość obserwowania pracy przedstawicieli danego zawodu. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej dokonuje się nie tylko przez przyswajanie, ale także przez  odkrywanie i przeżywanie. To właśnie podczas zajęć terenowych dzieci mają okazję poznać określone miejsce  i pogłębić wiedzę na temat poszczególnych zawodów.

W niniejszym programie zawarte są następujące zagadnienia: zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów-profesji, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w instytucjach, rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje   społeczne, wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów.

Zajęcia te organizowane i prowadzone będą zgodnie z poniższymi zasadami ortodydaktyki:

 • zasada życzliwej pomocy,
 • zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy,
 • zasada aktywności w nauce,
 • zasada dominacji wychowania,
 • zasada indywidualizacji,
 • zasada treści kształcących (dostosowanie treści do możliwości i potrzeb dzieci).
2. CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu „Poznaje zawody” jest wdrażanie do samodzielności, aktywności i gospodarności poza Ośrodkiem oraz rozwijanie zainteresowań dziecka.

a) Cele szczegółowe Programu

Poprzez uczestnictwo w Programie „Poznaje zawody” dziecko:

 • czerpie radość z zajęć grupowych,
 • współdziała w grupie,
 • czeka na swoją kolej,
 • integruje się z rówieśnikami i otoczeniem,
 • poznaje i nazywa atrybuty poszczególnych zawodów,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości oraz kształtuje poczucie sprawstwa,
 • zna zasady kulturalnego zachowania się w instytucjach,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane zawody,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach pracy.
3. ADRESACI PROGRAMU

Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć edukacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym oraz znacznym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Tęcza” dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu. Adresatami Programu są również nauczyciele zatrudnieni w placówce.

4. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Metody wykorzystywane do realizacji Programu „Poznaje zawody”:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • praktycznego działania.

Formy wykorzystywane do realizacji Programu „Poznaje zawody”:

 • indywidualna,
 • grupowa.

 

Pobierz cały dokument

 

Opracowanie: Malwina Gronowska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz