Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 września 2018 roku.

Czas realizacji programu: II etap edukacyjny

Osoba realizująca program:

Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w … określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer, przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadów środowiskowych z osobami znaczącymi dla dziecka (rodzice, nauczyciele, pedagog szkolny).

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

1. Zalecenia wynikające z orzeczenia:

 • Indywidualizacja pracy z uczniem
 • Eliminowanie w toku zajęć objawów rozproszenia uwagi poprzez zachęcanie do kontynuowania wysiłku intelektualnego oraz wskazywanie kolejnego etapu realizacji zadania/polecenia
 • Dzielenie zadań na etapy, podawanie ich krok po kroku
 • Kierowanie poleceń w formie krótkiej, konkretnej, unikając dwuznaczności
 • Dostrzeganie nawet najmniejszych osiągnięć i sukcesów
 • Unikanie trudnych czy abstrakcyjnych pojęć
 • Częste odwoływanie się do konkretu, przykładu
 • Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny

 2. Cele ogólne:

 • rozwijanie mocnych stron ucznia
 • kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia
 • motywowanie ucznia do wysiłku intelektualnego
 • rozwijanie umiejętności panowania nad złością w trudnych sytuacjach

3. Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności rozumienia emocji u innych osób
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi
 • rozwijanie umiejętności przyjmowania krytyki ze strony innych osób
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm społecznych
 • wygaszanie i modyfikowanie negatywnych zachowań
 • wzmacnianie pozytywnych zachowań
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze złością

4. Metody pracy i formy pracy:

 • elementy terapii behawioralnej
 • TUS – trening umiejętności społecznych
 • plany aktywności
 • rozmowa kierowana
 • elementy bajkoterapii
 • gry edukacyjne
 • kontrakt behawioralny
 • system motywacyjny

5. Zasady obowiązujące w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym:

 • zasada indywidualizacji
 • zasada powolnego stopniowania trudności
 • zasada korekcji zaburzeń
 • zasada kompensacji zaburzeń
 • zasada systematyczności
 • zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego
 • zasada wzmacniania pozytywnego

6. Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym

a) Rozwijanie kompetencji społecznych:

 • rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych
 • reagowanie na nagłe sytuacje w klasie np. informowanie o złym samopoczuciu
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach – dokuczanie
 • zdolność do rozumienia i kontrolowania własnych uczuć i zachowań
 • rozumienie uczuć innych
 • nawiązywanie harmonijnych, przyjaznych relacji z innymi ludźmi
 • autoprezentacja
 • praca w parach, zespołach
 • inicjowanie i prowadzenie rozmowy /w parze, w grupie/
 • aktywne słuchanie
 • komunikacja w kontekście społecznym /zadawanie pytań, zdobywanie informacji, wyrażanie próśb i potrzeb/
 • odmawianie
 • jasne przekazywanie informacji
 • rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych

b) rozwijanie sfery emocjonalno – motywacyjnej:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych osób
 • wyrażanie emocji przez gesty, mimikę
 • praca nad wyrażaniem emocji
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.

 

Opracowanie: Aleksandra Stróżniak

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz