Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na okres edukacji przedszkolnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 maja 2020 roku.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

na okres edukacji przedszkolnej

dla XXX

XXX, 2019

Opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 6.1. Metryczka

Imię i nazwisko ucznia: XXX

Data i miejsce urodzenia: XXX

Klasa: oddział przedszkolny

Orzeczenie nr XXX z dnia XXX wydane przez PPP w XXX na okres wychowania przedszkolnego

§ 6.4. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • Objęcie ucznia kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną
  • Dziecko wymaga dodatkowej indywidualnej i stałej pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia specjalnego
  • Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem odpowiednich warunków i metod pracy dostosowanych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
  • Dostosowanie wymagań do specjalnych indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

§ 6.4. i § 6.10. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjneDziecko niepełnosprawne ruchowo (zaburzenie napięcia mięśniowego, zaburzenie ośrodkowej koordynacji ruchowej). Obniżona sprawność manualna. Rozwój funkcji poznawczych na poziomie niepełnosprawności w stopniu lekkim. Zdolność długotrwałego zapamiętywania informacji werbalnych oraz zdolność różnicowania bodźców wzrokowych na poziomie przeciętnym. Sprawność ruchów manualnych (motoryki małej) również znajduje się na poziomie przeciętnym. Słabo rozwinięte zdolności poznawcze. Słabo rozwinięte myślenie obrazowe. Duże trudności z odtworzeniem układów przestrzennych wg wzoru. W słabym stopniu radzi sobie z przetwarzaniem informacji werbalnych. Krótkotrwała pamięć wzrokowo-przestrzenna oraz krótkotrwała pamięć informacji fonologicznych. Niska selektywność uwagi. Dziecko posiada duże trudności w skupieniu uwagi. XXX szybko się dekoncentruje. Wymaga stałego podtrzymywania motywacji. Wykazuje dużą potrzebę rozmowy nawet w trakcie wykonywania poleceń. Dziecko szybko się męczy podczas wykonywania zadań oraz wykonuje je powoli. Słabo rozwinięte funkcje wzrokowe. Nie rozumie relacji przestrzennych. U chłopca nie wykształciły się jeszcze funkcje słuchowe. Nie potrafi dzielić wyrazów na sylaby. Obniżona sprawność narządów mowy. U XXX nie utrwaliła się pionizacja języka. Zaburzona artykulacja mowy. Wypowiada się całymi zdaniami, używa wszystkich części mowy. U XXX stwierdza się niepełnosprawność ruchową, intelektualną w stopniu lekkim oraz trudności artykulacyjne mowy.
PredyspozycjeXXX
ZainteresowaniaXXX
UzdolnieniaXXX
Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela– Indywidualne podejście
– Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
– Zajęcia logopedyczne
– Zajęcia rewalidacyjne
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– Pomoc nauczyciela wspomagającego
Przyczyny niepowodzeń ucznia– Niskie możliwości intelektualne ucznia
– Niepełnosprawność ruchowa
– Zaburzenia mowy

Pobierz cały program

Autor: Lidia Wąchała – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz