Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym – Dziś jedziemy w podróż

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2023 roku.

Temat zajęć: „Dziś jedziemy w podróż” – usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej; rozwijanie zdolności manualnych.

Czas zajęć:

30 minut

Cele ogólne:

 • rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej,
 • ćwiczenie umiejętności koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele szczegółowe: dziecko/wychowanek przedszkola:

 • z pomocą nauczyciela wydaje właściwe dźwięki wylosowanych pojazdów,
 • w miarę możliwości skupia się na wykonywanym zadaniu,
 • poprawia szlaczki po śladzie wodząc palcem, a następnie maluje je farbą,
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w dźwiękowej zabawie ruchowej.

Metody nauczania:

 • aktywizujące – samodzielnej działalności dziecka,
 • czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, ćwiczeń ruchowych i poznawczych,
 • pokazowe – przedstawianie rysunków znajdujących się na kostce,
 • słowne – rozmowa.

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • kostka Story Cubes ze środkami transportu,
 • karty pracy „Pojazdy i ich droga”, farby.

Przebieg zajęć:

1. „Jedziemy w podróż” – zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność wymowy oraz usprawniająca aparat oddechowy.

Dziecko rzuca kostką i w ten sposób losuje różnego rodzaju środki transportu drogowego umieszczone na kostce Story Cubes. Z pomocą nauczyciela stara się wydawać dźwięki danych pojazdów oraz wymawiać ich nazwy.

2. „Rajd po kartce” – ćwiczenie zdolności manualnych.

Dziecko wodzi palcem po śladzie, który jest drogą przebytą przez dany samochód. Razem z nauczycielem wydaje przy tym dźwięki różnych samochodów – szybkich lub wolnych, małych bądź dużych.

Na zakończenie ćwiczenia poprawia palcem, z wykorzystaniem farb, drogę samochodów.

3. „Wolno – Szybko – Ruszamy!” – zabawa ruchowa na zakończenie z wykorzystaniem kostki Story Cubes.

Dziecko losuje poszczególne rodzaje środków transportu. Próbuje wymówić ich nazwy, jeśli trzeba, robi to z pomocą nauczyciela. Następnie naśladuje lot samolotu, jazdę autem, pociągiem, rowerem itd. Ćwiczenia wykonywane są w różnym tempie.


Autor: Karolina Podeszwa – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz