Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – podnoszenie samooceny ucznia

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 kwietnia 2021 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut

Temat: Jestem wielki! – podnoszenie samooceny ucznia w oparciu o opanowanie umiejętności z poszczególnych przedmiotów szkolnych.

Przed przeprowadzeniem zajęć poprosiłam nauczycieli uczących ucznia o napisanie komentarza, nagranie wiadomości głosowej lub krótkiego filmu, w którym wyrażą swoją pozytywną opinię o uczniu.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie poczucia własnej wartości
 • Wzbudzanie motywacji do pracy podczas lekcji i wysiłku intelektualnego
 • Kształtowanie odpowiedniej reakcji na komplementy

Cele szczegółowe – uczeń:

 • określa, czym jest samoocena
 • adekwatnie ocenia swoje umiejętności z poszczególnych przedmiotów szkolnych
 • umie przyjmować komplementy i odpowiednio na nie reagować
 • potrafi wymienić swoje mocne strony w odniesieniu do przedmiotów szkolnych

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • prezentacja
 • pogadanka
 • gra terapeutyczna

Środki dydaktyczne:

 • komputer
 • prezentacja multimedialna z opiniami nauczycieli o uczniu
 • tablica
 • flamaster
 • karty pracy
 • długopis
 • gra – Szukam w sobie dobrych cech

Przebieg zajęć

1. Powitanie rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu w języku ucznia.

„Wiem jak wartościowy jestem, wiem jak wiele potrafię”.

2. Samoocena – uczeń wypisuje na tablicy skojarzenia ze słowem samoocena, następnie na ich podstawie tworzy własną definicję tego pojęcia.

3. Moja samoocena – uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę pracy, jego zadaniem jest określić w skali od 1 do 6 jak dobrze czuje się w danym przedmiocie. Po wypełnieniu karty pracy, nauczyciel omawia z uczniem rezultat jego pracy.

4. Moi nauczyciele – nauczyciel prezentuje uczniowi komentarze, nagrania głosowe oraz filmy, jakie napisali i nagrali nauczyciele uczący chłopca. Uczeń mówi, co o tym sądzi i jak się z tym czuje.

5. Szukam w sobie dobrych cech uczeń kolejno losuje karty z wypisanymi na nich wybranymi przedmiotami, jego zadaniem jest, na podstawie swojej samooceny oraz opinii nauczycieli, do każdego przedmiotu dopisać na karcie jakąś swoją zaletę, umiejętność związaną z danym przedmiotem. Nauczyciel układa karty kolejno tak, aby na zakończenie ćwiczenia móc je jeszcze raz przeanalizować.

6. Moja samoocena – uczeń ponownie wypełnia kartę z oceną samego siebie.

7. Podsumowanie i omówienie zajęć, pytania do ucznia:

Co podobało Ci się w zajęciach, co Ci się nie podobało?

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz